БҮХ ҮР ДҮН

Scores.mn систем бүртгэлтэй явагдаж буй тэмцээнүүдийн тоглолтын хуваарь болон үр дүнгийн нэгдсэн мэдээллийн сан.

ХУВААРЬ, ҮР ДҮН нэгдсэн мэдээлэл

ОгнооТоглолтArticle
НАТУР МЕД - RKH
ХЭНТИЙ - ДОКТОРС
ХИЛЧИН - АРАНЗАЛ
АВРАГЧ - КАПИТРОН
ХЭНТИЙ - RKH
КАПИТРОН - ХИЛЧИН
АВРАГЧ - АРАНЗАЛ
ДАРХАН - НАТУР МЕД
RKH - ХИЛЧИН
ӨМНӨГОВЬ - АВРАГЧ
АРАНЗАЛ - НАТУР МЕД
ХЭНТИЙ - ХАСУ
КАПИТРОН - ДАРХАН
ХАСУ - RKH
ДАРХАН - АРАНЗАЛ
ӨМНӨГОВЬ - НАТУР МЕД
КАПИТРОН - ДОКТОРС
АВРАГЧ - ХИЛЧИН
ХЭНТИЙ - КАПИТРОН
ХАСУ - СҮХБААТАР
ХИЛЧИН - НАТУР МЕД
ӨМНӨГОВЬ - ДАРХАН
ДОКТОРС - АРАНЗАЛ
RKH - АВРАГЧ
ДОКТОРС - ӨМНӨГОВЬ
СҮХБААТАР - RKH
НАТУР МЕД - АВРАГЧ
КАПИТРОН - ХАСУ
ХИЛЧИН - ДАРХАН
АРАНЗАЛ - ХЭНТИЙ
НАТУР МЕД - ХАСУ
ХЭНТИЙ - ӨМНӨГОВЬ
ХИЛЧИН - СҮХБААТАР
RKH - ДАРХАН
КАПИТРОН - АРАНЗАЛ
ХАСУ - ДОКТОРС
АРАНЗАЛ - ӨМНӨГОВЬ
СҮХБААТАР - ДАРХАН
НАТУР МЕД - ДОКТОРС
ХАСУ - ХИЛЧИН
АВРАГЧ - ХЭНТИЙ
СҮХБААТАР - ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ - КАПИТРОН
ХАСУ - АВРАГЧ
АРАНЗАЛ - RKH
НАТУР МЕД - ХЭНТИЙ
ДОКТОРС - СҮХБААТАР
АВРАГЧ - ДАРХАН
ХАСУ - АРАНЗАЛ
СҮХБААТАР - ХЭНТИЙ
НАТУР МЕД - КАПИТРОН
RKH - ДОКТОРС
ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ
ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН
Докторс - Дархан
Аранзал - Сүхбаатар
НАТУР МЕД - СҮХБААТАР
АВРАГЧ - ДОКТОРС
ХАСУ - ДАРХАН
ХИЛЧИН - ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ - RKH
СҮХБААТАР - АВРАГЧ
ДОКТОРС - ХИЛЧИН
ДАРХАН - ХЭНТИЙ
ХИЛЧИН - ДАРХАН
ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ
ДОКТОРС - НАТУР МЕД
ХЭНТИЙ - АВРАГЧ
ХЭНТИЙ (1-1) АВРАГЧ
ӨМНӨГОВЬ (2-0) ХАСУ
ХИЛЧИН (1-1) ДАРХАН
АЛЬФАМЕД ДОКТОРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ДАРХАН
АВРАГЧ (1-1) ХЭНТИЙ
ДОКТОРС (1-1) НАТУР МЕД
ДАРХАН (1-1) ХИЛЧИН
Өмнөговь - Натур мед
Дархан - Аврагч
Дархан - Аврагч
Өмнөговь - Натур мед
Өмнөговь - Дархан
Натур мед - Аврагч
Дархан - Өмнөговь
Аврагч - Натур мед
Натур Мед - Аврагч
УЗБЕКИСТАН - САУДЫН АРАБ
КИРГИЗСТАН - МОНГОЛ
МОНГОЛ - САУДЫН АРАБ
КИРГИЗСТАН - УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН - МОНГОЛ
САУДЫН АРАБ - КИРГИЗСТАН
Тоглолт
Тоглолт
МОНГОЛ - УЗБЕКИСТАН
Тоглолт
УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР - ХИЛЧИН
ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УУРХАЙЧИН
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН
ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС
УЛААНБААТАР - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХИЛЧИН
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
БҮХ ОДОД - ЭМЭГТЭЙ
БҮХ ОДОД - ЭРЭГТЭЙ
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХОББИ ЭЙС - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - УЛААНБААТАР
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН
УЛААНБААТАР - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭРЧИМ (1) - (0) ЭНАГУРЭ
ХАСУ (1) - (0) ӨМНӨГОВЬ
УЛААНБААТАР (1) - (0) ТЭНҮҮН ОГОО
БАЯНХОНГОР (0) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
ТЭНҮҮН ОГОО (0) - (2) УЛААНБААТАР
ХАГАС ШИГШЭЭ
БАЯНХОНГОР (1) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
ЭРЧИМ (2) - (0) ЭНАГУРЭ
ХАГАС ШИГШЭЭ
ӨМНӨГОВЬ (1) - (1) ХАСУ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) ХАСУ
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) БАЯНХОНГОР
ЭНАГУРЭ (0) - (1) ТЭНҮҮН ОГОО
ШИГШЭЭ ЦУВРАЛ
ЭРЧИМ (1) - (0) УЛААНБААТАР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (0) МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ (0) - (1) БАЯНХОНГОР
ТЭНҮҮН ОГОО (1) - (1) ЭНАГУРЭ
УЛААНБААТАР (1) - (1) ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) ӨМНӨГОВЬ
БАЯНХОНГОР (2) - (0) ХАСУ
ЭНАГУРЭ (1) – (2) ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ (2) – (1) УЛААНБААТАР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ (0) - (3) БАЯНХОНГОР
ШИГШЭЭ ЦУРВАЛ
ТЭНҮҮН ОГОО (2) - (2) ЭНАГУРЭ
УЛААНБААТАР (2) - (2) ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН (2) - (2) ӨМНӨГОВЬ
ЭНАГУРЭ (3) - (2) ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ (2) - (3) МИНЖИТ БУЛГАН
ЭРЧИМ (3) - (2) УЛААНБААТАР
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР
ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР
RKH U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР
ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ
141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ
ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР
ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР
RKH U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - СИМА U21 - ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР
ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ДХИС U21 - ЭМ
141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ
ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ШИНЖИДАЙ U21 - ЭР
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - RKH U21 - ЭР
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР
СИМА U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР
ДХИС U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭР
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР
141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ГОЛДЕН БОЛЛ U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ТЭНҮҮН-ОГОО U21 - ЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР
ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1
ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 2
ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ
ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ
ЭРЭГТЭЙ АВАРГА
ОБЕГ АВРАГЧ 1 – D ЭР - ДУНДГОВЬ ГУРВАНСАЙХАН - D ЭР
БАЯНХОНГОР ХАС – D ЭР - ХАНТАЙШИР АЛТАЙ - D ЭР
ТҮНХЭЛ – D ЭР - ЭРЧИМ - D ЭР
ГОВЬ-АЛТАЙ ЦОГТ ЦУГ – D ЭР - АЧИТ-ИХТ - D ЭР
ЭКО ЭНЕРГИ СЕРВИС – D ЭР - ШИНЖИДАЙ - D ЭР
КЕНГУРУ – D ЭР - МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН - D ЭР
ҮЕНЧ МАНДАЛХАЙРХАН – D ЭР - СЭЛЭНГЭ ТАВАН ХАН - D ЭР
БАГАНУУР ХК – D ЭР - РАШААНТ САНСАР - D ЭР
БАЯНХОНГОР – D ЭР - СКАЙ ВОЛЕЙБОЛ - D ЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ – D ЭР - ЛХАТОНОМ - D ЭР
МУБИС НОЁН – D ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН - D ЭР
ОСНААУГ – D ЭР - ОБЕГ АВРАГЧ 2 - D ЭР
ДӨРГӨН ГАРЬД – D ЭР - СКАЙТЕЛ - D ЭР
ДХИС – D ЭР - БОЛДТӨМӨР ЕРӨӨ ГОЛ - D ЭР
ЗОХИОМЖ – D ЭР - 52 КЛУБ - D ЭР
ТӨРИЙН БАНК СХД – D ЭР - RKH - D ЭР
ДУНДГОВЬ ГУРВАНСАЙХАН – D ЭР - ХАНТАЙШИР АЛТАЙ - D ЭР
ОБЕГ АВРАГЧ 1 – D ЭР - БАЯНХОНГОР ХАС - D ЭР
ЭРЧИМ – D ЭР - АЧИТ-ИХТ - D ЭР
ТҮНХЭЛ – D ЭР - ГОВЬ-АЛТАЙ ЦОГТ ЦУГ - D ЭР
ШИНЖИДАЙ – D ЭР - МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН - D ЭР
ЭКО ЭНЕРГИ СЕРВИС – D ЭР - КЕНГУРУ - D ЭР
СЭЛЭНГЭ ТАВАН ХАН – D ЭР - РАШААНТ САНСАР - D ЭР
ҮЕНЧ МАНДАЛХАЙРХАН – D ЭР - БАГАНУУР ХК - D ЭР
СКАЙ ВОЛЕЙБОЛ – D ЭР - ЛХАТОНОМ - D ЭР
БАЯНХОНГОР – D ЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ - D ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН – D ЭР - ОБЕГ АВРАГЧ 2 - D ЭР
МУБИС НОЁН – D ЭР - ОСНААУГ - D ЭР
СКАЙТЕЛ – D ЭР - БОЛДТӨМӨР ЕРӨӨ ГОЛ - D ЭР
ДӨРГӨН ГАРЬД – D ЭР - ДХИС - D ЭР
52 КЛУБ – D ЭР - RKH - D ЭР
ЗОХИОМЖ – D ЭР - ТӨРИЙН БАНК СХД - D ЭР
БАЯНХОНГОР ХАС – D ЭР - ДУНДГОВЬ ГУРВАНСАЙХАН - D ЭР
ХАНТАЙШИР АЛТАЙ – D ЭР - ОБЕГ АВРАГЧ 1 - D ЭР
ГОВЬ-АЛТАЙ ЦОГТ ЦУГ – D ЭР - ЭРЧИМ - D ЭР
АЧИТ-ИХТ – D ЭР - ТҮНХЭЛ - D ЭР
КЕНГУРУ – D ЭР - ШИНЖИДАЙ - D ЭР
МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН – D ЭР - ЭКО ЭНЕРГИ СЕРВИС - D ЭР
БАГАНУУР ХК – D ЭР - СЭЛЭНГЭ ТАВАН ХАН - D ЭР
РАШААНТ САНСАР – D ЭР - ҮЕНЧ МАНДАЛХАЙРХАН - D ЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ – D ЭР - СКАЙ ВОЛЕЙБОЛ - D ЭР
ЛХАТОНОМ – D ЭР - БАЯНХОНГОР - D ЭР
ОСНААУГ – D ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН - D ЭР
ОБЕГ АВРАГЧ 2 – D ЭР - МУБИС НОЁН - D ЭР
ДХИС – D ЭР - СКАЙТЕЛ - D ЭР
БОЛДТӨМӨР ЕРӨӨ ГОЛ – D ЭР - ДӨРГӨН ГАРЬД - D ЭР
ТӨРИЙН БАНК СХД – D ЭР - 52 КЛУБ - D ЭР
RKH - D ЭР - ЗОХИОМЖ - D ЭР
(1/16) ХАНТАЙШИР - ЭРЧИМ
(1/16) ҮЕНЧ - ЗАЛУУ МОНГОЛ
(1/16) ТҮНХЭЛ - ШИНЖИДАЙ
(1/16) БАЯНЦАГААН - БАГАНУУР
(1/16) ЛХАТОНОМ - МИНЖИТ БУЛГАН
(1/16) ДХИС - 52 КЛУБ
(1/16) НОЁН - БОЛДТӨМӨР
(1/16) ТӨРИЙН БАНК - ХАС БАНК
(1/8) ХАНТАЙШИР - БАГАНУУР
(1/8) МИНЖИТ БУЛГАН - 52 КЛУБ
(1/8) ТҮНХЭЛ - ҮЕНЧ
(1/8) НОЁН - ТӨРИЙН БАНК
(1/4) БАГАНУУР - 52 КЛУБ
(1/4) ТҮНХЭЛ - НОЁН
D LEVEL - ХҮРЭЛ
D LEVEL - ШИГШЭЭ
14-Р СУР - 31-Р СУР
БУГАНТ - 122-Р СУР
ГҮНГАЛУУТАЙ - RKH
UB ВОЛЕЙБОЛ - ОРХОН 5-Р СУР
УУРХАЙЧИН 21 - ДУНДГОВЬ
141-Р СУР - ДУНДГОВЬ
ЛОГАРИФМ - АВРАГЧ 1
5-Р СУР - ХИЛЧИН 4
84-Р СУРГ - 7-Р СУР 1
ХИЛЧИН 5 - ХИЛЧИН 3
7-Р СУР 2 - ХЭНТИЙ
УУРХАЙЧИН 21 - КВАНТ
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХЭРХ
ТӨВ АЙМАГ - ТӨВ ЖАРГАЛАНТ
ОРЧЛОН 115 - ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХИЛЧИН 1
5-Р СУР - ОРХОН 5-Р СУР
ХЭНТИЙ - 31-Р СУР
ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН - БУГАНТ
ДОРНОД - БУЛГАН
БАТСҮМБЭР НОЁН - ЗАВХАН
БАТСҮМБЭР - ГОВЬ-АЛТАЙ
АВРАГЧ 2 - БАЯНГОЛ
122-Р СУР - ОРХОН 5-Р СУР
КВАНТ - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
БУГАНТ - UB ВОЛЕЙБОЛ
ХӨВСГӨЛ ТИТЭМ - БАЯНХОНГОР
ЭРДЭНЭМАНДАЛ - 141-Р СУР
АЛТАН ЭЛС - ГОВЬСҮМБЭР
ХИЛЧИН 4 - ХИЛЧИН 3
31-Р СУР - RKH
5-Р СУР - ХИЛЧИН 5
14-Р СУР - ГҮНГАЛУУТАЙ
7-Р СУР - УУРХАЙЧИН 21
УУРХАЙЧИН - УУРХАЙЧИН 21
БАЯНГОЛ - ТӨВ АЙМАГ
АВРАГЧ 1 - 7-Р СУР 1
ХИЛЧИН 1 - 31-Р СУР
ЛОГАРИФМ - 84-Р СУРГ
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 - ХЭНТИЙ
ХЭНТИЙ - ХЭРХ
БАЯНХОНГОР - ДОРНОД
7-Р СУР 2 - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
ГОВЬСҮМБЭР - БАТСҮМБЭР
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР - ОРХОН 5-Р СУР
UB ВОЛЕЙБОЛ - 122-Р СУР
ОРЧЛОН 115 - 5-Р СУР
ОРХОН 5-Р СУР - БУГАНТ
БУГАНТ - ЗАВХАН
ДУНДГОВЬ - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН - БАТСҮМБЭР НОЁН
ХИЛЧИН 5 - ХИЛЧИН 4
БАЯНГОЛ - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
ХИЛЧИН 3 - 5-Р СУР
АВРАГЧ 2 - КВАНТ
КВАНТ - 7-Р СУР
БАЯНХОНГОР - ГОВЬСҮМБЭР
ТӨВ ЖАРГАЛАНТ - БАЯНГОЛ
ХӨВСГӨЛ ТИТЭМ - АЛТАН ЭЛС
ГҮНГАЛУУТАЙ - 31-Р СУР
RKH - 14-Р СУР
ДУНДГОВЬ - УУРХАЙЧИН
ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН 1
31-Р СУР - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
БУЛГАН - БАЯНХОНГОР
84-Р СУРГ - АВРАГЧ 1
7-Р СУР 1 - ЛОГАРИФМ
ГОВЬ-АЛТАЙ - ГОВЬСҮМБЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 - ХЭНТИЙ
ХЭРХ - 7-Р СУР 2
ДУНДГОВЬ ЭРХЭМ - 5-Р СУР
ГОВЬ-АЛТАЙ - БУГАНТ
ТӨВ АЙМАГ - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
ХИЛЧИН 3 - УУРХАЙЧИН 21
5-Р СУР - ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР
ОРХОН 5-Р СУР - ОРЧЛОН 115
БАЯНХОНГОР - ГОВЬСҮМБЭР
ХИЛЧИН 1 - ТАНДЕРС
ОРХОН 5 - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
БАТСҮМБЭР НОЁН - БУГАНТ
ЗАВХАН - ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН
КВАНТ - БАЯНГОЛ
КВАНТ - БАЯНГОЛ
ЭРДЭНЭМАНДАЛ - АВРАГЧ 2
АЛТАН ЭЛС - БАЯНХОНГОР
ГОВЬСҮМБЭР - ХӨВСГӨЛ ТИТЭМ
RKH - УУРХАЙЧИН 21
ДУНДГОВЬ - ТИТАНС
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 - УУРХАЙЧИН 21
АВРАГЧ 1 - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
ХЭНТИЙ - ОРЧЛОН 115
ОРХОН 5 - ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН
ЗАВХАН - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
БАЯНГОЛ - ГОВЬСҮМБЭР
БАЯНХОНГОР - 14-Р СУР
УУРХАЙЧИН 21-ГОВЬСҮМБЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 - ОРХОН 5-Р СУР
ДУНДГОВЬ-БАЯНХОНГОР
ХЭНТИЙ-ЗАВХАН
ХИЛЧИН 1 - БАЯНГОЛ
БАЯНХОНГОР-ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
ОРХОН 5-Р СУРГУУЛЬ-УУРХАЙЧИН
ХИЛЧИН 1-ГОВЬ-АЛТАЙ
ДУНДГОВЬ-БАЯНГОЛ
ОРХОН 5-Р СУРГУУЛЬ-ГОВЬСҮМБЭР
УУРХАЙЧИН 21 - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
ЗАВХАН БТСГ – ЭР - БАЯНХОНГОР БТСГ - ЭР
ДУНДГОВЬ ЭРХЭМ – ЭР - ХЭНТИЙ БТСГ - ЭР
БАЯНХОНГОР БТСГ – ЭМ - УУРХАЙЧИН 21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 – ЭМ - ОРХОН 5-Р СУР - ЭМ
ГОВЬ-АЛТАЙ БТСГ – ЭМ - БАЯНГОЛ - ЭМ
ХИЛЧИН 1 – ЭМ - ДУНДГОВЬ ЭРХЭМ - ЭМ
ГОВЬСҮМБЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
ОРХОН 5-Р СУР – ЭР - УУРХАЙЧИН 21 - ЭР
БАЯНХОНГОР БТСГ – ЭР - ХЭНТИЙ БТСГ - ЭР
ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ
ЗАВХАН БТСГ – ЭР - ДУНДГОВЬ ЭРХЭМ - ЭР
ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ
ЭМЭГТЭЙ АВАРГА
ЭРЭГТЭЙ АВАРГА
63-Р СУРГУУЛЬ – D ЭМ - ЭРДЭНЭС - D ЭМ
141-Р СУРГУУЛЬ – D ЭМ - СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР - D ЭМ
БЭСТ КЛУБ – D ЭМ - МУИС - D ЭМ
НИСЭХ ШИНЭ ОДОД – D ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ - D ЭМ
БАЯНГОЛ – D ЭМ - ӨВӨРХАНГАЙ ХАШХАН - D ЭМ
БАЯНХОНГОР БТСГ – D ЭМ - ХАРАНГА - D ЭМ
ӨМНӨГОВЬ ГУРВАН ТЭС – D ЭМ - ЧАНДМАНЬ - D ЭМ
СЭЛЭНГЭ БАРУУН ХАРАА – D ЭМ - 63-Р СУРГУУЛЬ - D ЭМ
ЮНИВЕЛЛ – D ЭМ - 141-Р СУРГУУЛЬ - D ЭМ
МОНОС ДАКС – D ЭМ - БЭСТ КЛУБ - D ЭМ
ГОВЬ-АЛТАЙ – D ЭМ - НИСЭХ ШИНЭ ОДОД - D ЭМ
ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ 68 – D ЭМ - БАЯНГОЛ - D ЭМ
ЮБИ ВОЛЕЙБОЛ – D ЭМ - БАЯНХОНГОР БТСГ - D ЭМ
ӨҮЖИ ТАНДЕР – D ЭМ - ӨМНӨГОВЬ ГУРВАН ТЭС - D ЭМ
ЭРДЭНЭС – D ЭМ - СЭЛЭНГЭ БАРУУН ХАРАА - D ЭМ
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР – D ЭМ - ЮНИВЕЛЛ - D ЭМ
МУИС – D ЭМ - МОНОС ДАКС - D ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ – D ЭМ - ГОВЬ-АЛТАЙ - D ЭМ
ӨВӨРХАНГАЙ ХАШХАН – D ЭМ - ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ 68 - D ЭМ
ХАРАНГА – D ЭМ - ЮБИ ВОЛЕЙБОЛ - D ЭМ
ЧАНДМАНЬ – D ЭМ - ӨҮЖИ ТАНДЕР - D ЭМ
A1 - B2
C1 - D2
E1 - F2
G1 - A2
B1 - C2
D1 - E2
F1 - G2
63-Р СУРГУУЛЬ – D ЭМ - ЭРДЭНЭС - D ЭМ
НИСЭХ ШИНЭ ОДОД – D ЭМ - ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ 68 - D ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ – D ЭМ - БАЯНХОНГОР БТСГ - D ЭМ
ЭРДЭНЭС – D ЭМ - ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ 68 - D ЭМ
63-Р СУРГУУЛЬ – D ЭМ - НИСЭХ ШИНЭ ОДОД - D ЭМ
МУИС – D ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ - D ЭМ
НИСЭХ ШИНЭ ОДОД – D ЭМ - ЭРДЭНЭС - D ЭМ
ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ 68 – D ЭМ - 63-Р СУРГУУЛЬ - D ЭМ
БАЯНХОНГОР БТСГ – D ЭМ - МУИС - D ЭМ
НИСЭХ ШИНЭ ОДОД – D ЭМ - МУИС – D ЭМ
БАЯНХОНГОР БТСГ – D ЭМ - 63-Р СУРГУУЛЬ – D ЭМ
D ЭМЭГТЭЙ - ХҮРЭЛ
D ЭМЭГТЭЙ - АВАРГА
МИНЖИТ БУЛГАН - RKH
ЗААМАР ХААН - ТАЙГАМ АЛТАЙ
ДАРХАН ДЦС - УБТЗ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ - БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО
ӨВӨРХАНГАЙ ХАШХАН - ШИНЖИДАЙ МЕТАЛЛ
МУБИС НОЁН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС - МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ-ҮЕ - ЗАМЧИН
52 КЛУБ - ЗАЛУУ МОНГОЛ
RKH - ТАЙГАМ АЛТАЙ
МИНЖИТ БУЛГАН - ЗААМАР ХААН
УБТЗ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ - ТЭНҮҮН ОГОО
ДАРХАН ДЦС - АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ
БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО - ШИНЖИДАЙ МЕТАЛЛ
ЭРЧИМ - ӨВӨРХАНГАЙ ХАШХАН
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН
МУБИС НОЁН - ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС
ЗАМЧИН - ЗАЛУУ МОНГОЛ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ-ҮЕ - 52 КЛУБ
ЗААМАР ХААН - RKH
ТАЙГАМ АЛТАЙ - МИНЖИТ БУЛГАН
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ - УБТЗ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ
ТЭНҮҮН ОГОО - ДАРХАН ДЦС
ӨВӨРХАНГАЙ ХАШХАН - БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО
ШИНЖИДАЙ МЕТАЛЛ - ЭРЧИМ
ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН - МУБИС НОЁН
52 КЛУБ - ЗАМЧИН
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ-ҮЕ
RKH - МУБИС НОЁН
ДАРХАН ДЦС - ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ТЭНҮҮН ОГОО - БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО
ДАРХАН ДЦС - ЗАМЧИН
ЭРЧИМ - МУБИС НОЁН
ТЭНҮҮН ОГОО - ЗАЛУУ МОНГОЛ
БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ЗАМЧИН - ЭРЧИМ
RKH - ДАРХАН ДЦС
ЗАЛУУ МОНГОЛ - БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ - RKH
МУБИС НОЁН - ЗАМЧИН
БАЯНХОНГОР КОРУНД ГЕО - МИНЖИТ БУЛГАН
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЗАЛУУ МОНГОЛ
МУБИС НОЁН - ДАРХАН ДЦС
ЗАМЧИН - RKH
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ТЭНҮҮН ОГОО
ЗАЛУУ МОНГОЛ - МИНЖИТ БУЛГАН
МУБИС НОЁН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭРЧИМ
МУБИС НОЁН - ТЭНҮҮН-ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ
44-Р СУР - ВОЛЕЙБОЛЫН АКАДЕМИ
ШАРАНГАД СТАРЛИТ - ШИНЭ ЭРИН 1
1-Р СУР - ГАНЗАМ 20-Р СУР
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 2 - БАТСҮМБЭР НОЁН
USS - ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР
51-Р СУР - УВС АЙМАГ
НИСЭХ ШИНЭ-ОДОД - ХЭНТИЙ ДАДАЛ СУМ
ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 1 - ШИНЭ ЭРИН 2
ДОРНОД ХЭРЛЭН БАРС - ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС
КВАНТ - ЗАМЫН ҮҮД "ОД" 1
БАЯНХОНГОР 5-Р СУР - ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН
ЧИНГЭЛТЭЙ 5-Р СУР - USS
ТӨГС ШОНХОРУУД - 141-Р СУР
ОРХОН ЖАРГАЛАНТ - ДОРНОД 5-Р СУР
102-Р СУР 2 - ДОРНОГОВЬ АЙРАГ СУМ
73-Р СУР - 31-Р СУР
ХИЛЧИН 2 - БАЯНГОЛ
ГЁТЕ 1 - ХАН ЖАРГАЛАНТ
ӨМНӨГОВЬ МАНЛАЙН БАЯСГАЛАНТ - ХЭНТИЙ 1-Р СУР
ТӨВ АЙМАГ ЦЭЭЛ СУМ - ЗАМЫН ҮҮД "ОД"
БАТСҮМБЭР - ХИЛЧИН 1
RKH - 1-Р СУР
102-Р СУР 1 - 31-Р СУР
38-Р СУР - ГАНЗАМ 20-Р СУР
102-Р СУР 1 - SEVEN CLUB
BB UNLIMITED 5-Р СУР - МУБИС НОЁН
БУЯНТ - ХИЛЧИН 3
ШИНЭ ЭРИН - 13-Р СУР
ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 2 - 13-Р СУР
АВРАГЧ - 33-Р СУР
БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ - МУБИС НОЁН
DOUBLE BALL - КВАНТ ДГА
АРХАНГАЙ БТСГ - ДОРНОГОВЬ БТСГ
ГЁТЕ 2 - 39-Р СУР
ЗАВХАН БТСГ - БАЯНХОНГОР ЗАГ
RKH - ДОРНОГОВЬ БТСГ
ТӨВ ЦЭЭЛ - ЗАВХАН БТСГ
БАЯНХОНГОР 5-Р СУР - БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ
БАЯНХОНГОР ШИНЭ ҮЕ - 21-Р СУР 1
НИСЭХ ШИНЭ-ОДОД - ТӨВ ЖАРГАЛАНТ
ВОЛЕЙБОЛЫН АКАДЕМИ - ГАНЗАМ 20-Р СУР
92-Р СУР - ӨМНӨГОВЬ ЦОГТЦЭЦИЙ
1-Р СУР - 44-Р СУР
ШИНЭ ЭРИН 1 - БАТСҮМБЭР НОЁН
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР - ХЭНТИЙ ДАДАЛ СУМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 2 - ШАРАНГАД СТАРЛИТ
НИСЭХ ШИНЭ-ОДОД - USS
УВС АЙМАГ - ШИНЭ ЭРИН 2
БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ 1 - БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ 2
ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС - ДОРНОГОВЬ АЙРАГ СУМ
ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 1 - 51-Р СУР
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР - ХЭНТИЙ ДАДАЛ СУМ
102-Р СУР 2 - ДОРНОД ХЭРЛЭН БАРС
ЗАМЫН ҮҮД “ОД” 1 - 31-Р СУР
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 1 - ӨМНӨГОВЬ МАНЛАЙН БАЯСГАЛАНТ
73-Р СУР - КВАНТ
SEVEN CLUB - 13-Р СУР
БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ - ТӨВ АЙМАГ ЦЭЭЛ СУМ
ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 2 - 102-Р СУР 1
МУБИС НОЁН - 33-Р СУР
БАЯНХОНГОР ЗАГ - БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ
АВРАГЧ - BB UNLIMITED 5-Р СУР
БАЯНХОНГОР 5-Р СУР - ЗАВХАН БТСГ
ДОРНОГОВЬ БТСГ - 21-Р СУР 1
ВОЛЕЙБОЛЫН АКАДЕМИ - 1-Р СУР
БАЯНХОНГОР ШИНЭ ҮЕ - RKH
ГАНЗАМ 20-Р СУР - 44-Р СУР
21-Р СУР 2 - ӨМНӨГОВЬ ЦОГТЦЭЦИЙ
ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН - 141-Р СУР
УВС АЙМАГ - ВОЛЕЙБОЛЫН АКАДЕМИ
ТӨГС ШОНХОРУУД - БАЯНХОНГОР 5-Р СУР
SEVEN CLUB - ДОРНОД БТСГ
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР - НИСЭХ ШИНЭ-ОДОД
ШИНЭ ЭРИН 1 - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 2
БАЯНГОЛ - ХИЛЧИН 1
USS - ДОРНОД 5-Р СУР
ХЭНТИЙ ДАДАЛ СУМ - USS
БАТСҮМБЭР НОЁН - ШАРАНГАД СТАРЛИТ
БАТСҮМБЭР - ХИЛЧИН 2
ОРХОН ЖАРГАЛАНТ - ЧИНГЭЛТЭЙ 5-Р СУР
31-Р СУР - ХИЛЧИН 3
ХАН ЖАРГАЛАНТ - 1-Р СУР
ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС - 102-Р СУР 2
УВС АЙМАГ - ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 1
БУЯНТ - 102-Р СУР 1
RKH - ГЁТЕ 1
ДОРНОГОВЬ АЙРАГ СУМ - ДОРНОД ХЭРЛЭН БАРС
ШИНЭ ЭРИН 2 - 51-Р СУР
МУБИС НОЁН - ДОРНОГОВЬ БТСГ
ГАНЗАМ 20-Р СУР - 13-Р СУР
АРХАНГАЙ БТСГ - БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ
ШИНЭ ЭРИН - 38-Р СУР
ХЭНТИЙ 1-Р СУР - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 1
ЗАМЫН ҮҮД “ОД” 1 - 73-Р СУР
ЗАВХАН БТСГ - ТӨВ ЖАРГАЛАНТ
КВАНТ ДГА - 39-Р СУР
SEVEN CLUB - ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 2
31-Р СУР - КВАНТ
НИСЭХ ШИНЭ-ОДОД - ТӨВ ЦЭЭЛ
ГЁТЕ 2 - DOUBLE BALL
ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН - ТӨГС ШОНХОРУУД
ХЭНТИЙ ДАДАЛ СУМ - БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ 1
13-Р СУР - 102-Р СУР 1
ЗАМЫН ҮҮД “ОД” 2 - БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ
141-Р СУР - БАЯНХОНГОР 5-Р СУР
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР - БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ 2
БАЯНХОНГОР ЗАГ - БАЯНХОНГОР 5-Р СУР
МУБИС НОЁН - АВРАГЧ
БАЯНГОЛ - БАТСҮМБЭР
ВОЛЕЙБОЛЫН АКАДЕМИ - ДОРНОД БТСГ
ХИЛЧИН 1 - ХИЛЧИН 2
SEVEN CLUB - УВС АЙМАГ
БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ - ЗАВХАН БТСГ
33-Р СУР - BB UNLIMITED 5-Р СУР
31-Р СУР - БУЯНТ
USS - ОРХОН ЖАРГАЛАНТ
ГАНЗАМ 20-Р СУР A1-B2 ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР
ДОРНОГОВЬ БТСГ - БАЯНХОНГОР ШИНЭ ҮЕ
ХЭНТИЙ ДАДАЛ B1-C2 102-Р СУР 2
21-Р СУР 1 - RKH
ДОРНОД ХЭРЛЭН БАРС C1-D2 ХЭНТИЙ 1-Р СУР
21-Р СУР 2 - ӨМНӨГОВЬ ЦОГТЦЭЦИЙ
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 1 D1-E2 102-Р СУР 1
21-Р СУРГУУЛЬ 1 L1-M2 92-Р СУРГУУЛЬ
SEVEN CLUB E1-F2 БАЯНХОНГОР ЭРДЭНЭМАНДАЛ
БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ J1-K2 BBU 5-Р СУР
ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ 1 H1-I2 31-Р СУР
ЦОГТЦЭЦИЙ M1-A2 ВОЛЕЙБОЛЫН АКАДЕМИ
ЗАВХАН БТСГ F1-G2 ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 2
МУБИС НОЁН K1-L2 ДОРНОГОВЬ БТСГ
ЗАМЫН ҮҮД "ОД" 1 I1-J2 ЦЭЭЛ СУМ
ШИНЭ ЭРИН 1 G1-H2 ШИНЭ ЭРИН 2
21-Р СУР L1-M2 ГАНЗАМ 20-СУР
ХИЛЧИН 3 - 102-Р СУР 1
ДОРНОД 5-Р СУР - ЧИНГЭЛТЭЙ 5-Р СУР
ГАНЗАМ 20-Р СУР - 21-Р СУР 1