Б лиг – Үр дүн

Залуучуудын “Б” лигийн болж өнгөрсөн тоглолтуудын үр дүн.

Хуваарь

13:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Натур Мед - Аврагч

15:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Аврагч - Натур мед

13:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Дархан - Өмнөговь

16:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Натур мед - Аврагч

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Өмнөговь - Дархан

18:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Өмнөговь - Натур мед

16:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Дархан - Аврагч

18:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Дархан - Аврагч

16:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Өмнөговь - Натур мед

20:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДАРХАН (1-1) ХИЛЧИН

18:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДОКТОРС (1-1) НАТУР МЕД

16:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ (1-1) ХЭНТИЙ

16:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ДАРХАН

12:00
"Б" ЛИГ

АЛЬФАМЕД ДОКТОРС - НАТУР МЕД НОЁН

16:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН (1-1) ДАРХАН

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ (2-0) ХАСУ

10:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ (1-1) АВРАГЧ

14:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - АВРАГЧ

13:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДОКТОРС - НАТУР МЕД

11:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ

10:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН - ДАРХАН

18:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДАРХАН - ХЭНТИЙ

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДОКТОРС - ХИЛЧИН

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

СҮХБААТАР - АВРАГЧ

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - RKH

18:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН - ӨМНӨГОВЬ

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - ДАРХАН

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ - ДОКТОРС

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - СҮХБААТАР

13:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Аранзал - Сүхбаатар

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

Докторс - Дархан

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

RKH - ДОКТОРС

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - КАПИТРОН

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

СҮХБААТАР - ХЭНТИЙ

09:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - АРАНЗАЛ

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ - ДАРХАН

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДОКТОРС - СҮХБААТАР

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - ХЭНТИЙ

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АРАНЗАЛ - RKH

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - АВРАГЧ

09:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - КАПИТРОН

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

СҮХБААТАР - ӨМНӨГОВЬ

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ - ХЭНТИЙ

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - ХИЛЧИН

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - ДОКТОРС

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

СҮХБААТАР - ДАРХАН

09:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АРАНЗАЛ - ӨМНӨГОВЬ

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - ДОКТОРС

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

КАПИТРОН - АРАНЗАЛ

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

RKH - ДАРХАН

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН - СҮХБААТАР

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - ӨМНӨГОВЬ

09:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - ХАСУ

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АРАНЗАЛ - ХЭНТИЙ

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН - ДАРХАН

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

КАПИТРОН - ХАСУ

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - АВРАГЧ

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

СҮХБААТАР - RKH

09:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДОКТОРС - ӨМНӨГОВЬ

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

RKH - АВРАГЧ

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДОКТОРС - АРАНЗАЛ

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - ДАРХАН

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН - НАТУР МЕД

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - СҮХБААТАР

09:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - КАПИТРОН

18:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ - ХИЛЧИН

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

КАПИТРОН - ДОКТОРС

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - НАТУР МЕД

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДАРХАН - АРАНЗАЛ

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХАСУ - RKH

17:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

КАПИТРОН - ДАРХАН

15:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - ХАСУ

14:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АРАНЗАЛ - НАТУР МЕД

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ - АВРАГЧ

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

RKH - ХИЛЧИН

16:15
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ДАРХАН - НАТУР МЕД

14:40
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ - АРАНЗАЛ

12:30
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

КАПИТРОН - ХИЛЧИН

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - RKH

16:40
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

АВРАГЧ - КАПИТРОН

15:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХИЛЧИН - АРАНЗАЛ

13:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ - ДОКТОРС

11:00
"Б" ЛИГ
МЖ Спорт төв

НАТУР МЕД - RKH