Б лиг – Үр дүн

Залуучуудын “Б” лигийн болж өнгөрсөн тоглолтуудын үр дүн.

13:00
"Б" ЛИГ

Натур Мед - Аврагч

15:00
"Б" ЛИГ

Аврагч - Натур мед

13:00
"Б" ЛИГ

Дархан - Өмнөговь

16:00
"Б" ЛИГ

Натур мед - Аврагч

14:00
"Б" ЛИГ

Өмнөговь - Дархан

18:00
"Б" ЛИГ

Өмнөговь - Натур мед

16:00
"Б" ЛИГ

Дархан - Аврагч

18:00
"Б" ЛИГ

Дархан - Аврагч

16:00
"Б" ЛИГ

Өмнөговь - Натур мед

20:00
"Б" ЛИГ

ДАРХАН (1-1) ХИЛЧИН

18:00
"Б" ЛИГ

ДОКТОРС (1-1) НАТУР МЕД

16:00
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ (1-1) ХЭНТИЙ

16:00
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ДАРХАН

12:00
"Б" ЛИГ

АЛЬФАМЕД ДОКТОРС - НАТУР МЕД НОЁН

16:00
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН (1-1) ДАРХАН

14:00
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ (2-0) ХАСУ

10:00
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ (1-1) АВРАГЧ

14:30
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - АВРАГЧ

13:00
"Б" ЛИГ

ДОКТОРС - НАТУР МЕД

11:30
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ

10:00
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН - ДАРХАН

(64)
18:30
"Б" ЛИГ

ДАРХАН - ХЭНТИЙ

(63)
17:00
"Б" ЛИГ

ДОКТОРС - ХИЛЧИН

(63)
15:30
"Б" ЛИГ

СҮХБААТАР - АВРАГЧ

(61)
14:00
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - RKH

(60)
18:30
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН - ӨМНӨГОВЬ

(58)
17:00
"Б" ЛИГ

ХАСУ - ДАРХАН

(58)
15:30
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ - ДОКТОРС

(57)
14:00
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - СҮХБААТАР

(56)
13:00
"Б" ЛИГ

Аранзал - Сүхбаатар

(55)
11:00
"Б" ЛИГ

Докторс - Дархан

(54)
17:00
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН

(53)
15:30
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ

(52)
14:00
"Б" ЛИГ

RKH - ДОКТОРС

(51)
12:30
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - КАПИТРОН

(50)
11:00
"Б" ЛИГ

СҮХБААТАР - ХЭНТИЙ

(49)
09:30
"Б" ЛИГ

ХАСУ - АРАНЗАЛ

(48)
17:00
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ - ДАРХАН

(47)
15:30
"Б" ЛИГ

ДОКТОРС - СҮХБААТАР

(46)
14:00
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - ХЭНТИЙ

(45)
12:30
"Б" ЛИГ

АРАНЗАЛ - RKH

(44)
11:00
"Б" ЛИГ

ХАСУ - АВРАГЧ

(43)
09:30
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - КАПИТРОН

(35)
17:00
"Б" ЛИГ

СҮХБААТАР - ӨМНӨГОВЬ

(34)
15:30
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ - ХЭНТИЙ

(33)
14:00
"Б" ЛИГ

ХАСУ - ХИЛЧИН

(32)
12:30
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - ДОКТОРС

(31)
11:00
"Б" ЛИГ

СҮХБААТАР - ДАРХАН

(30)
09:30
"Б" ЛИГ

АРАНЗАЛ - ӨМНӨГОВЬ

(29)
17:00
"Б" ЛИГ

ХАСУ - ДОКТОРС

(28)
15:30
"Б" ЛИГ

КАПИТРОН - АРАНЗАЛ

(28)
14:00
"Б" ЛИГ

RKH - ДАРХАН

(26)
12:30
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН - СҮХБААТАР

(25)
11:00
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - ӨМНӨГОВЬ

(65)
09:30
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - ХАСУ

(35)
17:00
"Б" ЛИГ

АРАНЗАЛ - ХЭНТИЙ

(34)
15:30
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН - ДАРХАН

(33)
14:00
"Б" ЛИГ

КАПИТРОН - ХАСУ

(32)
12:30
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - АВРАГЧ

(31)
11:00
"Б" ЛИГ

СҮХБААТАР - RKH

(36)
09:30
"Б" ЛИГ

ДОКТОРС - ӨМНӨГОВЬ

(25)
17:00
"Б" ЛИГ

RKH - АВРАГЧ

(30)
15:30
"Б" ЛИГ

ДОКТОРС - АРАНЗАЛ

(29)
14:00
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - ДАРХАН

(27)
12:30
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН - НАТУР МЕД

(26)
11:00
"Б" ЛИГ

ХАСУ - СҮХБААТАР

(28)
09:30
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - КАПИТРОН

(20)
18:30
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ - ХИЛЧИН

(23)
17:00
"Б" ЛИГ

КАПИТРОН - ДОКТОРС

(22)
15:30
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - НАТУР МЕД

(24)
14:00
"Б" ЛИГ

ДАРХАН - АРАНЗАЛ

(19)
11:00
"Б" ЛИГ

ХАСУ - RKH

17:00
"Б" ЛИГ

КАПИТРОН - ДАРХАН

15:30
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - ХАСУ

14:00
"Б" ЛИГ

АРАНЗАЛ - НАТУР МЕД

12:30
"Б" ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ - АВРАГЧ

11:00
"Б" ЛИГ

RKH - ХИЛЧИН

(10)
16:15
"Б" ЛИГ

ДАРХАН - НАТУР МЕД

(9)
14:40
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ - АРАНЗАЛ

(7)
12:30
"Б" ЛИГ

КАПИТРОН - ХИЛЧИН

(6)
11:00
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - RKH

(5)
16:40
"Б" ЛИГ

АВРАГЧ - КАПИТРОН

(3)
15:00
"Б" ЛИГ

ХИЛЧИН - АРАНЗАЛ

(2)
13:00
"Б" ЛИГ

ХЭНТИЙ - ДОКТОРС

(1)
11:00
"Б" ЛИГ

НАТУР МЕД - RKH