Fixtures & Results

Scores.mn систем бүртгэлтэй явагдаж буй тэмцээнүүдийн тоглолтын хуваарь болон үр дүнгийн нэгдсэн мэдээллийн сан.

ХУВААРЬ, ҮР ДҮН нэгдсэн мэдээлэл

ОгнооТоглолтArticle
НАТУР МЕД - RKH
ХЭНТИЙ - ДОКТОРС
ХИЛЧИН - АРАНЗАЛ
АВРАГЧ - КАПИТРОН
ХЭНТИЙ - RKH
КАПИТРОН - ХИЛЧИН
АВРАГЧ - АРАНЗАЛ
ДАРХАН - НАТУР МЕД
RKH - ХИЛЧИН
ӨМНӨГОВЬ - АВРАГЧ
АРАНЗАЛ - НАТУР МЕД
ХЭНТИЙ - ХАСУ
КАПИТРОН - ДАРХАН
ХАСУ - RKH
ДАРХАН - АРАНЗАЛ
ӨМНӨГОВЬ - НАТУР МЕД
КАПИТРОН - ДОКТОРС
АВРАГЧ - ХИЛЧИН
ХЭНТИЙ - КАПИТРОН
ХАСУ - СҮХБААТАР
ХИЛЧИН - НАТУР МЕД
ӨМНӨГОВЬ - ДАРХАН
ДОКТОРС - АРАНЗАЛ
RKH - АВРАГЧ
ДОКТОРС - ӨМНӨГОВЬ
СҮХБААТАР - RKH
НАТУР МЕД - АВРАГЧ
КАПИТРОН - ХАСУ
ХИЛЧИН - ДАРХАН
АРАНЗАЛ - ХЭНТИЙ
НАТУР МЕД - ХАСУ
ХЭНТИЙ - ӨМНӨГОВЬ
ХИЛЧИН - СҮХБААТАР
RKH - ДАРХАН
КАПИТРОН - АРАНЗАЛ
ХАСУ - ДОКТОРС
АРАНЗАЛ - ӨМНӨГОВЬ
СҮХБААТАР - ДАРХАН
НАТУР МЕД - ДОКТОРС
ХАСУ - ХИЛЧИН
АВРАГЧ - ХЭНТИЙ
СҮХБААТАР - ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ - КАПИТРОН
ХАСУ - АВРАГЧ
АРАНЗАЛ - RKH
НАТУР МЕД - ХЭНТИЙ
ДОКТОРС - СҮХБААТАР
АВРАГЧ - ДАРХАН
ХАСУ - АРАНЗАЛ
СҮХБААТАР - ХЭНТИЙ
НАТУР МЕД - КАПИТРОН
RKH - ДОКТОРС
ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ
ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН
Докторс - Дархан
Аранзал - Сүхбаатар
НАТУР МЕД - СҮХБААТАР
АВРАГЧ - ДОКТОРС
ХАСУ - ДАРХАН
ХИЛЧИН - ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ - RKH
СҮХБААТАР - АВРАГЧ
ДОКТОРС - ХИЛЧИН
ДАРХАН - ХЭНТИЙ
ХИЛЧИН - ДАРХАН
ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ
ДОКТОРС - НАТУР МЕД
ХЭНТИЙ - АВРАГЧ
ХЭНТИЙ (1-1) АВРАГЧ
ӨМНӨГОВЬ (2-0) ХАСУ
ХИЛЧИН (1-1) ДАРХАН
АЛЬФАМЕД ДОКТОРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ДАРХАН
АВРАГЧ (1-1) ХЭНТИЙ
ДОКТОРС (1-1) НАТУР МЕД
ДАРХАН (1-1) ХИЛЧИН
Өмнөговь - Натур мед
Дархан - Аврагч
Дархан - Аврагч
Өмнөговь - Натур мед
Өмнөговь - Дархан
Натур мед - Аврагч
Дархан - Өмнөговь
Аврагч - Натур мед
Натур Мед - Аврагч
УЗБЕКИСТАН - САУДЫН АРАБ
КИРГИЗСТАН - МОНГОЛ
МОНГОЛ - САУДЫН АРАБ
КИРГИЗСТАН - УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН - МОНГОЛ
САУДЫН АРАБ - КИРГИЗСТАН
Тоглолт
Тоглолт
МОНГОЛ - УЗБЕКИСТАН
Тоглолт
ШУТИС-МЕГАСТАРС – U23 ЭР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ – U23 ЭР
УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР - ХИЛЧИН
ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УУРХАЙЧИН
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН
ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС
УЛААНБААТАР - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХИЛЧИН
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
БҮХ ОДОД - ЭМЭГТЭЙ
БҮХ ОДОД - ЭРЭГТЭЙ
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХОББИ ЭЙС - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - УЛААНБААТАР
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН
УЛААНБААТАР - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭРЧИМ (1) - (0) ЭНАГУРЭ
ХАСУ (1) - (0) ӨМНӨГОВЬ
УЛААНБААТАР (1) - (0) ТЭНҮҮН ОГОО
БАЯНХОНГОР (0) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
ТЭНҮҮН ОГОО (0) - (2) УЛААНБААТАР
ХАГАС ШИГШЭЭ
БАЯНХОНГОР (1) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
ЭРЧИМ (2) - (0) ЭНАГУРЭ
ХАГАС ШИГШЭЭ
ӨМНӨГОВЬ (1) - (1) ХАСУ
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) ХАСУ
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) БАЯНХОНГОР
ЭНАГУРЭ (0) - (1) ТЭНҮҮН ОГОО
ШИГШЭЭ ЦУВРАЛ
ЭРЧИМ (1) - (0) УЛААНБААТАР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (0) МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ (0) - (1) БАЯНХОНГОР
ТЭНҮҮН ОГОО (1) - (1) ЭНАГУРЭ
УЛААНБААТАР (1) - (1) ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) ӨМНӨГОВЬ
БАЯНХОНГОР (2) - (0) ХАСУ
ЭНАГУРЭ (1) – (2) ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ (2) – (1) УЛААНБААТАР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ (0) - (3) БАЯНХОНГОР
ШИГШЭЭ ЦУРВАЛ
ТЭНҮҮН ОГОО (2) - (2) ЭНАГУРЭ
УЛААНБААТАР (2) - (2) ЭРЧИМ
МИНЖИТ БУЛГАН (2) - (2) ӨМНӨГОВЬ
ЭНАГУРЭ (3) - (2) ТЭНҮҮН ОГОО
ӨМНӨГОВЬ (2) - (3) МИНЖИТ БУЛГАН
ЭРЧИМ (3) - (2) УЛААНБААТАР
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР
ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР
RKH U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР
ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ
141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ
ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР
ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР
RKH U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР
БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - СИМА U21 - ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР
ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ДХИС U21 - ЭМ
141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ
ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ШИНЖИДАЙ U21 - ЭР
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - RKH U21 - ЭР
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР
СИМА U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР
ДХИС U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР
ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭР
МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР
141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ГОЛДЕН БОЛЛ U21 - ЭМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ
МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ТЭНҮҮН-ОГОО U21 - ЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР
ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР
ХЭНТИЙ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР
ЭМЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1
ЭМЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 2
ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1
ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 2
ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ
ЭМЭГТЭЙ АВАРГА
ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ
ЭРЭГТЭЙ АВАРГА
ОБЕГ АВРАГЧ 1 – D ЭР - ДУНДГОВЬ ГУРВАНСАЙХАН - D ЭР
БАЯНХОНГОР ХАС – D ЭР - ХАНТАЙШИР АЛТАЙ - D ЭР
ТҮНХЭЛ – D ЭР - ЭРЧИМ - D ЭР
ГОВЬ-АЛТАЙ ЦОГТ ЦУГ – D ЭР - АЧИТ-ИХТ - D ЭР
ЭКО ЭНЕРГИ СЕРВИС – D ЭР - ШИНЖИДАЙ - D ЭР
КЕНГУРУ – D ЭР - МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН - D ЭР
ҮЕНЧ МАНДАЛХАЙРХАН – D ЭР - СЭЛЭНГЭ ТАВАН ХАН - D ЭР
БАГАНУУР ХК – D ЭР - РАШААНТ САНСАР - D ЭР
БАЯНХОНГОР – D ЭР - СКАЙ ВОЛЕЙБОЛ - D ЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ – D ЭР - ЛХАТОНОМ - D ЭР
МУБИС НОЁН – D ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН - D ЭР
ОСНААУГ – D ЭР - ОБЕГ АВРАГЧ 2 - D ЭР
ДӨРГӨН ГАРЬД – D ЭР - СКАЙТЕЛ - D ЭР
ДХИС – D ЭР - БОЛДТӨМӨР ЕРӨӨ ГОЛ - D ЭР
ЗОХИОМЖ – D ЭР - 52 КЛУБ - D ЭР
ТӨРИЙН БАНК СХД – D ЭР - RKH - D ЭР
ДУНДГОВЬ ГУРВАНСАЙХАН – D ЭР - ХАНТАЙШИР АЛТАЙ - D ЭР
ОБЕГ АВРАГЧ 1 – D ЭР - БАЯНХОНГОР ХАС - D ЭР
ЭРЧИМ – D ЭР - АЧИТ-ИХТ - D ЭР
ТҮНХЭЛ – D ЭР - ГОВЬ-АЛТАЙ ЦОГТ ЦУГ - D ЭР
ШИНЖИДАЙ – D ЭР - МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН - D ЭР
ЭКО ЭНЕРГИ СЕРВИС – D ЭР - КЕНГУРУ - D ЭР
СЭЛЭНГЭ ТАВАН ХАН – D ЭР - РАШААНТ САНСАР - D ЭР
ҮЕНЧ МАНДАЛХАЙРХАН – D ЭР - БАГАНУУР ХК - D ЭР
СКАЙ ВОЛЕЙБОЛ – D ЭР - ЛХАТОНОМ - D ЭР
БАЯНХОНГОР – D ЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ - D ЭР
МИНЖИТ БУЛГАН – D ЭР - ОБЕГ АВРАГЧ 2 - D ЭР
МУБИС НОЁН – D ЭР - ОСНААУГ - D ЭР
СКАЙТЕЛ – D ЭР - БОЛДТӨМӨР ЕРӨӨ ГОЛ - D ЭР
ДӨРГӨН ГАРЬД – D ЭР - ДХИС - D ЭР
52 КЛУБ – D ЭР - RKH - D ЭР
ЗОХИОМЖ – D ЭР - ТӨРИЙН БАНК СХД - D ЭР
БАЯНХОНГОР ХАС – D ЭР - ДУНДГОВЬ ГУРВАНСАЙХАН - D ЭР
ХАНТАЙШИР АЛТАЙ – D ЭР - ОБЕГ АВРАГЧ 1 - D ЭР
ГОВЬ-АЛТАЙ ЦОГТ ЦУГ – D ЭР - ЭРЧИМ - D ЭР
АЧИТ-ИХТ – D ЭР - ТҮНХЭЛ - D ЭР
КЕНГУРУ – D ЭР - ШИНЖИДАЙ - D ЭР
МӨРӨӨДЛИЙН БАЯНЦАГААН – D ЭР - ЭКО ЭНЕРГИ СЕРВИС - D ЭР
БАГАНУУР ХК – D ЭР - СЭЛЭНГЭ ТАВАН ХАН - D ЭР
РАШААНТ САНСАР – D ЭР - ҮЕНЧ МАНДАЛХАЙРХАН - D ЭР
ЗАЛУУ МОНГОЛ – D ЭР - СКАЙ ВОЛЕЙБОЛ - D ЭР
ЛХАТОНОМ – D ЭР - БАЯНХОНГОР - D ЭР
ОСНААУГ – D ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН - D ЭР
ОБЕГ АВРАГЧ 2 – D ЭР - МУБИС НОЁН - D ЭР
ДХИС – D ЭР - СКАЙТЕЛ - D ЭР
БОЛДТӨМӨР ЕРӨӨ ГОЛ – D ЭР - ДӨРГӨН ГАРЬД - D ЭР
ТӨРИЙН БАНК СХД – D ЭР - 52 КЛУБ - D ЭР
RKH - D ЭР - ЗОХИОМЖ - D ЭР
(1/16) ХАНТАЙШИР - ЭРЧИМ
(1/16) ҮЕНЧ - ЗАЛУУ МОНГОЛ
(1/16) ТҮНХЭЛ - ШИНЖИДАЙ
(1/16) БАЯНЦАГААН - БАГАНУУР
(1/16) ЛХАТОНОМ - МИНЖИТ БУЛГАН
(1/16) ДХИС - 52 КЛУБ
(1/16) НОЁН - БОЛДТӨМӨР
(1/16) ТӨРИЙН БАНК - ХАС БАНК
(1/8) ХАНТАЙШИР - БАГАНУУР
(1/8) МИНЖИТ БУЛГАН - 52 КЛУБ
(1/8) ТҮНХЭЛ - ҮЕНЧ
(1/8) НОЁН - ТӨРИЙН БАНК
(1/4) БАГАНУУР - 52 КЛУБ
(1/4) ТҮНХЭЛ - НОЁН
D LEVEL - ХҮРЭЛ
D LEVEL - ШИГШЭЭ
14-Р СУР - 31-Р СУР
БУГАНТ - 122-Р СУР
ГҮНГАЛУУТАЙ - RKH
UB ВОЛЕЙБОЛ - ОРХОН 5-Р СУР
УУРХАЙЧИН 21 - ДУНДГОВЬ
141-Р СУР - ДУНДГОВЬ
ЛОГАРИФМ - АВРАГЧ 1
5-Р СУР - ХИЛЧИН 4
84-Р СУРГ - 7-Р СУР 1
ХИЛЧИН 5 - ХИЛЧИН 3
7-Р СУР 2 - ХЭНТИЙ
УУРХАЙЧИН 21 - КВАНТ
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХЭРХ
ТӨВ АЙМАГ - ТӨВ ЖАРГАЛАНТ
ОРЧЛОН - ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХИЛЧИН 1
5-Р СУР - ОРХОН 5-Р СУР
ХЭНТИЙ - 31-Р СУР
ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН - БУГАНТ
ДОРНОД - БУЛГАН
БАТСҮМБЭР НОЁН - ЗАВХАН
БАТСҮМБЭР - ГОВЬ-АЛТАЙ
АВРАГЧ 2 - БАЯНГОЛ
122-Р СУР - ОРХОН 5-Р
КВАНТ - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
БУГАНТ - UB ВОЛЕЙБОЛ
ХӨВСГӨЛ ТИТЭМ - БАЯНХОНГОР
ЭРДЭНЭМАНДАЛ - 141-Р СУР
АЛТАН ЭЛС - ГОВЬСҮМБЭР
ХИЛЧИН 4 - ХИЛЧИН 3
31-Р СУР - RKH
5-Р СУР - ХИЛЧИН 5
14-Р СУР - ГҮНГАЛУУТАЙ
7-Р СУР - УУРХАЙЧИН 21
УУРХАЙЧИН - УУРХАЙЧИН 21
БАЯНГОЛ - ТӨВ АЙМАГ
АВРАГЧ 1 - 7-Р СУР 1
ХИЛЧИН 1 - 31-Р СУР
ЛОГАРИФМ - 84-Р СУРГ
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХЭНТИЙ
ХЭНТИЙ - ХЭРХ
БАЯНХОНГОР - ДОРНОД
7-Р СУР 2 - ЗАЛУУ МОНГОЛ
ГОВЬСҮМБЭР - БАТСҮМБЭР
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР - ОРХОН 5-Р СУР
UB ВОЛЕЙБОЛ - 122-Р СУР
ОРЧЛОН - 5-Р СУР
ОРХОН 5-Р - БУГАНТ
БУГАНТ - ЗАВХАН
ДУНДГОВЬ - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН - БАТСҮМБЭР НОЁН
ХИЛЧИН 5 - ХИЛЧИН 4
БАЯНГОЛ - ЭРДЭНЭМАНДАЛ
ХИЛЧИН 3 - 5-Р СУР
АВРАГЧ 2 - КВАНТ
КВАНТ - 7-Р СУР
БАЯНХОНГОР - ГОВЬСҮМБЭР
ТӨВ ЖАРГАЛАНТ - БАЯНГОЛ
ХӨВСГӨЛ ТИТЭМ - АЛТАН ЭЛС
ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН 1
ГҮНГАЛУУТАЙ - 31-Р СУР
31-Р СУР - ЗАЛУУ МОНГОЛ
RKH - 14-Р СУР
БУЛГАН - БАЯНХОНГОР
ГОВЬ-АЛТАЙ - ГОВЬСҮМБЭР
ДУНДГОВЬ - УУРХАЙЧИН
84-Р СУРГ - АВРАГЧ 1
7-Р СУР 1 - ЛОГАРИФМ
ЗАЛУУ МОНГОЛ - ХЭНТИЙ
ХЭРХ - 7-Р СУР 2
5-Р СУР - ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР
ОРХОН 5-Р СУР - ОРЧЛОН
БАТСҮМБЭР НОЁН - БУГАНТ
ЗАВХАН - ӨМНӨГОВЬ АРСЛАН
КВАНТ - БАЯНГОЛ
ЭРДЭНЭМАНДАЛ - АВРАГЧ 2
АЛТАН ЭЛС - БАЯНХОНГОР
ГОВЬСҮМБЭР - ХӨВСГӨЛ ТИТЭМ
A1 - B2
B1 - C2
C1 - D2
D1 - E2