ЭРЭГТЭЙ – Үндэсний дээд лиг

АВАРГА


1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ (2) - (3) МИНЖИТ БУЛГАН

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН (2) - (2) ӨМНӨГОВЬ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ШИГШЭЭ ЦУРВАЛ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ (0) - (3) БАЯНХОНГОР

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР (2) - (0) ХАСУ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) ӨМНӨГОВЬ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ (0) - (1) БАЯНХОНГОР

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ (1) - (0) МИНЖИТ БУЛГАН

(10)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) БАЯНХОНГОР

(9)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) ХАСУ

(8)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ (1) - (1) ХАСУ

(6)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР (1) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН

(4)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР (0) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН

(2)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ (1) - (0) ӨМНӨГОВЬ

(124)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР

(123)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС

(122)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО

(121)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(116)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(115)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН

(114)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО

(113)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ

(108)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР

(107)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС

(106)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(105)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ

(100)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО

(99)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН

(98)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(97)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН

(92)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ

(91)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС

(90)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(89)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(84)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН

(83)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО

(82)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР

(81)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН

(76)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС

(75)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ

(74)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(73)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО

(56)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО

(55)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС

(54)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР

(53)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(52)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН

(51)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО

(50)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ

(49)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(48)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС

(47)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР

(46)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ

(45)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(44)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН

(43)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(42)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН

(41)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО

(40)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ

(39)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(38)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС

(37)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(36)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН

(35)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО

(34)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР

(33)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН

(32)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС

(31)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ

(30)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(29)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО

(28)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(27)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР

(26)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО

(25)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС

(24)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН

(23)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО

(22)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(21)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ

(20)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ

(19)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(18)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР

(17)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС

(16)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН

(15)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН

(14)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО

(13)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(12)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(11)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ

(10)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

(9)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС

(8)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР

(7)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ

ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН

(6)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН

(5)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ

ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО

(4)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО

(3)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

(2)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ

БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ

(1)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС

ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

БайрБагТ1T2T3БайрO1O2O3Оноо
121581519731.5
2531910151940.0
3623118161735.5
4742138131730.5
5454131181119.5
617614155517.5
738819143414.0
8867213547.5

ТОГЛОГЧИД

ДЭЭД ЛИГ – Men – Бүх тоглогчид

ЭрэмбэТоглогчБагБайрлалНасЭэлжДовХаалтАлдааОнооД%Хлт/СДам/С
1mngБатсүх БАЯРСАЙХАНХаагч2432465171232510.2090.50.1
2mngЖаргалцогт ЭНХ-ЭРДЭНЭДовтлогч2332381141442260.1520.40.0
3mngБаттөр БАТСУУРЬДовтлогч2430434121442130.1060.40.0
4mngСүхээ НЯМСҮХДовтлогч223236624951960.2050.80.0
5irnАлирэза Абалууч МОХСЭНДовтлогч243233226901830.1870.80.0
6mngГантулга ЦЭНД-АЮУШДовтлогч223630513971810.1870.40.0
7irnШахбази АЛИ ХОССЕЙНДовтлогч24293188851460.1540.30.0
8mngАлтанхуяг ДАВААЖАРГАЛДовтлогч313129614861300.0740.50.1
9codБи Каманго РАФАЭЛХаагч34361634385126-0.0491.20.0
10mngОсор ЧОЙЖИЛСҮРЭНХаагч233618025591160.1670.70.1
11marГастон БАШИЯАДовтлогч273015829611150.1201.00.0
12mngДашдондов РАДНААРАНЦАСДовтлогч233422813841140.0310.40.1
13korГу Бон СОНГДовтлогч25302246471080.2370.20.1
14mngБолор-Эрдэнэ АНХБАЯРДовтлогч2519161258930.1550.10.0
15mngЗамбатив ЦЭНД-АЮУШДовтлогч2715185752930.1510.50.0
16mngДаваадэмбэрэл АЛТАНХУЯГДовтлогч273016597088-0.0240.30.0
17usaЧарлес БЭЛВИНДовтлогч26141531248870.1760.90.1
18cubЛазаро Юудэй АРРЕШИА НАЯАРРОДовтлогч2215151957870.1060.60.0
19mngБатмөнх АМАРДовтлогч2032119227487-0.1340.70.0
20canАндрью ДҮБЭДовтлогч2732144187570-0.1880.60.0
21canКоучман КЛЭЙТОНХаагч313275267162-0.5600.80.0
22mngМягмарчимэд ЦЭРЭНБААТАРХолбогч3220124438560.0890.20.0
23mngАриунбаяр МӨНХБАЯРДовтлогч3419109440540.0000.20.1
24mngЭнхээ АЛТАНГЭРЭЛХаагч272083144753-0.1200.70.1
25usaДашуан ТАРИАХаагч251456143950-0.1961.00.0
26mngА.Төр-ЭрдэнэАриун ТӨР-ЭРДЭНЭХаагч222662114942-0.3550.40.0
27mngБатбаяр МӨНХСАЙХАНДовтлогч2112102236400.0000.20.0
28mngАмгаланбаатар ЖАВХЛАНХаагч191855726400.0910.40.0
29mngТайванжаргал БИЛГҮҮТЭЙДавуулагч201995429370.0210.20.0
30mngЖаргал БАТЖАРГАЛХаагч272975106737-0.5870.30.0
31mngЦэрэндорж АНХБАЯРДовтлогч19136482835-0.0630.60.1
32mngБуянзаяа УУГАНЦЭРЭНДовтлогч251864103232-0.2030.60.0
33mngМөнхбаатар ТЭМҮҮЖИНДовтлогч27188243531-0.1220.20.0
34mngЭрдэнэбаяр ЭНХ-АМГАЛАНДовтлогч221196218300.1040.20.0
35mngОтгонцэцэг СУМЪЯАБАЗАРХаагч22174173027-0.2930.40.0
36mngГанхуяг ТӨРМАНДАХДавуулагч24364155027-1.0490.10.8
37mngБилэгтсайхан ГЭРЭЛТЦОЛМОНХолбогч22133351927-0.0610.40.1
38mngТөгс ДОРЖНАМЖААДовтлогч25136173826-0.3280.50.1
39mngМөнх-Очир МӨНХТӨГӨЛДӨРХаагч201529122525-0.4140.80.0
40mngГанболд ГАН-ОЧИРХаагч27154292525-0.2380.60.0
41mngАлтанцэцэг БАЗАРГҮРДовтлогч26258323125-0.0960.10.0
42mngМөнхбаяр УРАНБАЯРХолбогч17304074224-0.8000.20.8
43mngБатманлай БАТСҮРЭНХаагч25144042621-0.2500.30.0
44mngМөнхсайхан МЯГМАРСҮРЭНДовтлогч30135541921-0.0360.30.0
45jpnЖораку ТАДАХИРОХаагч24103731520-0.0270.30.0
46mngБатсайхан ТЭМҮҮЖИНХаагч19212451919-0.3330.20.0
47mngБаярсайхан БАТТУЛГАХаагч29143771817-0.2160.50.0
48mngНаранцогт МӨНХЦОГТДовтлогч27135701917-0.0350.00.0
49mngПүрэвням МОЛОР-ЭРДЭНЭДовтлогч201037011160.1080.00.0
50mngБатзориг ГАН-ЭРДЭНЭДовтлогч25145102214-0.1570.00.0
51mngМөнхдалай МАШБАТДовтлогч20152029110.0000.10.0
52mngОтгонбаяр ЗОЛБООХолбогч23152501211-0.1600.01.0
53mngБатжаргал АМАРТҮВШИНДовтлогч25182125110.1430.10.0
54mngМөнхбат МӨНХ-ОРГИЛХолбогч41231553211-1.8000.20.3
55mngБаярсүрэн ТАМИРДовтлогч2015243810-0.0420.20.1
56mngАдууч МӨНХ-ЭРДЭНЭХолбогч28282501910-0.4800.00.4
57mngМижиддорж ГАНБИЛЭГДовтлогч2527212109-0.1900.10.0
58mngЭнэбат МӨНХСАЙХАНХаагч3410323169-0.3440.30.0
59jpnАракида КОЙЧИХаагч2214201179-0.5000.10.0
60mngРенчин ХАНГАЙХолбогч3810123138-0.9170.30.4
61mngБатдэлгэр БИЛГҮҮНХаагч255141680.0710.20.0
62mngБат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч1823112188-1.5450.10.1
63mngБаттулга МӨНХТУЛГАХаагч21910268-0.2000.20.0
64mngЗолбаяр ГАН-ЭРДЭНЭДовтлогч191515076-0.0670.00.0
65mngБэгзсүрэн СУМЪЯАБАЗАРДавуулагч201421266-0.0480.10.0
66mngБаярхүү НАРАНБАЯРХолбогч3014231156-0.4780.10.1
67mngГанхуяг УУГАНБАЯРХолбогч28917196-0.3530.10.2
68mngНармандах БИЛГҮҮНХаагч1924245-0.5001.00.0
69mngАриунсан БАГАБАНДИХаагч25517065-0.0590.00.0
70mngБ.ГанхөлөгБүрэнжаргал ГАНХӨЛӨГДовтлогч19910254-0.3000.20.0
71mngЧулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч341150130.0000.00.2
72mngМөнхболд ГЭНДЭНДАРАМДовтлогч195170113-0.4710.00.0
73mngМ.МөнхсайханМөнхбаяр МӨНХСАЙХАНХолбогч3229140173-1.1430.00.6
74mngБ. ТӨГӨЛДӨРХолбогч1974033-0.2500.00.0
75mngМөнхбат МӨНХСАЙХАНХолбогч2215101113-1.0000.10.3
76mngБатнасан БАТХҮҮДовтлогч191670220.0000.00.0
77cubЭдуардо Сэргио ЭРНАНДЕЗДовтлогч2134132-0.5000.30.0
78mngЭрдэнэбаатар БОЛОР-ЭРДЭНЭХолбогч331241101-2.5000.10.0
79mngТүвшинбаяр БУЯН-ЭРДЭНЭХамгаалагч20161031-3.0000.00.0
80mngЭрдэнэ-Очир ЭНХМӨНХХаагч34110110.0000.00.0
81mngЗолбаяр БАЯРТЧөлөөт хамгаалагч29307041-0.4290.00.1
82mngЦогбаяр СОДБАЯРХаагч1921111-1.0000.50.0
83mngЦэцэгмаа БАТСАЙХАНХаагч3102031-1.0000.00.0
84mngМөнгөнсүрэн ЧИНДОРЖЧөлөөт хамгаалагч18173021-0.3330.00.0
85jpnШутей МАСУЯАЧөлөөт хамгаалагч29369050-0.5560.00.0
86mngТамираа ХАНГАЛДовтлогч20000000.0000.00.0
87mngЭнхболд МОЛОР-ЭРДЭНЭХаагч19000000.0000.00.0
88mngЭнхболд ӨСӨХБАЯРЧөлөөт хамгаалагч19500100.0000.00.0
89mngЗолбоот БУЯНЖАРГАЛЧөлөөт хамгаалагч2822110110-1.0000.00.1
90mngЦ.СумъябазарЦэдэв СУМЪЯАБАЗАРЧөлөөт хамгаалагч22364070-1.7500.00.0
91mngХишигжаргал ДАВААСҮРЭНДовтлогч28800000.0000.00.1
92mngЛуу ХҮСЭЛТЧөлөөт хамгаалагч28143060-2.0000.00.0
93mngХүрэлболд ТАМИРЧөлөөт хамгаалагч2741020-2.0000.00.0
94mngИдэрбат БАТБАЯРЧөлөөт хамгаалагч24106060-1.0000.00.2
95mngБатбаяр САНЖМЯТАВЧөлөөт хамгаалагч18300000.0000.00.0
96mngНямдаваг ЗАГАЛДовтлогч22000000.0000.00.0
97mngНаранхүү ТАМИРЧөлөөт хамгаалагч211010000.0000.00.0
98mngНямбаяр ДӨЛГӨӨНЧөлөөт хамгаалагч18100100.0000.00.0
99mngЭрдэнэчимэг ОЧИРДовтлогч24000000.0000.00.0
100mngСайнбаяр АНХ-ЭРДЭНЭЧөлөөт хамгаалагч18125020-0.4000.00.0
101mngОтгонбаяр МӨНХНАСАНДавуулагч2221030-3.0000.00.0
102mngДашцэрэн ОТГОНСАНЧИРЧөлөөт хамгаалагч21203020-0.6670.00.1
103mngОтгонбаяр ЭНХБАЯРДовтлогч301120000.5000.00.0
104mngЭрдэнэ-Очир АЛТАН-ОЧИРДовтлогч251200100.0000.00.0
105mngДаваасүрэн ЭРХЭТБААТАРХаагч21000000.0000.00.0
106mngБатсүх БАТ-ЭРДЭНЭДовтлогч23000000.0000.00.0
107greПэтрос КАЛАСДовтлогч28000000.0000.00.0
108mngДанзан НЯМДАГВАЧөлөөт хамгаалагч22196030-0.5000.00.1
109mngАлтанхуяг БОЛОРБААТАРДовтлогч24000000.0000.00.0
110ngaМозес НДАНА ГАНАХаагч22000000.0000.00.0
111mngЭрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭЧөлөөт хамгаалагч333270110-1.5710.00.1

МАТРИЦ

ТОЙРГУУДЫН ҮР ДҮН

ЭРЭГТЭЙ 3-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17702182.6257596631.14513.0
27611882.2507006501.07711.5
37521982.3756966411.08611.0
474313121.0836306520.9667.5
572511160.6886476880.9404.5
67259180.5006167110.8663.5
77168180.4446366650.9562.5
87168190.4216887020.9802.5

ЭРЭГТЭЙ 2-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17702163.5006425871.09413.0
275219111.7277045661.24410.5
375218111.6366546531.00210.0
474315101.5005955681.0488.5
572513170.7656776751.0035.0
67259170.5295926150.9633.5
77259180.5006036320.9543.5
87165190.2634306010.7152.0

ЭРЭГТЭЙ 1-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
176119111.7276976511.07110.5
275219111.7276866551.04710.0
375216111.4556276081.0319.5
473414141.0006096200.9827.0
573415160.9386946950.9996.5
673414170.8246536780.9635.5
773413170.7656526670.9785.5
87078210.3816366800.9351.5

ҮР ДҮН

Хуваарь

ОгнооТоглолтТалбай
ӨМНӨГОВЬ (2) - (3) МИНЖИТ БУЛГАН
МИНЖИТ БУЛГАН (2) - (2) ӨМНӨГОВЬ
ШИГШЭЭ ЦУРВАЛ
ХАСУ (0) - (3) БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР (2) - (0) ХАСУ
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) ӨМНӨГОВЬ
ХАСУ (0) - (1) БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (0) МИНЖИТ БУЛГАН
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) ХАСУ
ӨМНӨГОВЬ (1) - (1) ХАСУ
БАЯНХОНГОР (1) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР (0) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ (1) - (0) ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС