ЭРЭГТЭЙ – Үндэсний дээд лиг

АВАРГА


Хуваарь

Хуваарь

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ (2) - (3) МИНЖИТ БУЛГАН

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН (2) - (2) ӨМНӨГОВЬ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ШИГШЭЭ ЦУРВАЛ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ (0) - (3) БАЯНХОНГОР

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР (2) - (0) ХАСУ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) ӨМНӨГОВЬ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ (0) - (1) БАЯНХОНГОР

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ (1) - (0) МИНЖИТ БУЛГАН

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) БАЯНХОНГОР

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) ХАСУ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ (1) - (1) ХАСУ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР (1) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР (0) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ (1) - (0) ӨМНӨГОВЬ

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Дорноговь - Спортын ордон

БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС

ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭРЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

БайрБагТ1T2T3БайрO1O2O3Оноо
121581519747.0
2531910151960.0
3623118161753.0
4742138131746.0
5454131181130.0
617614155525.0
738819143421.0
88672135412.0

ТОГЛОГЧИД

ДЭЭД ЛИГ – Men – Бүх тоглогчид

ЭрэмбэТоглогчБагБайрлалНасЭэлжДовХаалтАлдааОнооД%Хлт/СДам/С
1mngБатсүх БАЯРСАЙХАНХаагч2532465171232510.2090.530.09
2mngЖаргалцогт ЭНХ-ЭРДЭНЭДовтлогч2332381141442260.1520.440.00
3mngБаттөр БАТСУУРЬДовтлогч2530434121442130.1060.400.03
4mngСүхээ НЯМСҮХДовтлогч233236624951960.2050.750.03
5irnАлирэза Абалууч МОХСЭНДовтлогч253233226901830.1870.810.00
6mngГантулга ЦЭНД-АЮУШДовтлогч233630513971810.1870.360.03
7irnШахбази АЛИ ХОССЕЙНДовтлогч25293188851460.1540.280.00
8mngАлтанхуяг ДАВААЖАРГАЛДовтлогч323129614861300.0740.450.10
9codБи Каманго РАФАЭЛХаагч35361634385126-0.0491.190.00
10mngОсор ЧОЙЖИЛСҮРЭНХаагч243618025591160.1670.690.06
11marГастон БАШИЯАДовтлогч283015829611150.1200.970.03
12mngДашдондов РАДНААРАНЦАСДовтлогч243422813841140.0310.380.09
13korГу Бон СОНГДовтлогч26302246471080.2370.200.10
14mngБолор-Эрдэнэ АНХБАЯРДовтлогч2619161258930.1550.110.00
15mngЗамбатив ЦЭНД-АЮУШДовтлогч2815185752930.1510.470.00
16mngДаваадэмбэрэл АЛТАНХУЯГДовтлогч283016597088-0.0240.300.00
17usaЧарлес БЭЛВИНДовтлогч27141531248870.1760.860.14
18cubЛазаро Юудэй АРРЕШИА НАЯАРРОДовтлогч2315151957870.1060.600.00
19mngБатмөнх АМАРХаагч2132119227487-0.1340.690.00
20canАндрью ДҮБЭДовтлогч2832144187570-0.1880.560.00
21canКоучман КЛЭЙТОНХаагч323275267162-0.5600.810.00
22mngМягмарчимэд ЦЭРЭНБААТАРХолбогч3320124438560.0890.200.00
23mngАриунбаяр МӨНХБАЯРДовтлогч3519109440540.0000.210.05
24mngЭнхээ АЛТАНГЭРЭЛХаагч282083144753-0.1200.700.05
25usaДашуан ТАРИАХаагч261456143950-0.1961.000.00
26mngА.Төр-ЭрдэнэАриун ТӨР-ЭРДЭНЭХаагч232662114942-0.3550.420.04
27mngБатбаяр МӨНХСАЙХАНДовтлогч2212102236400.0000.170.00
28mngАмгаланбаатар ЖАВХЛАНХаагч201855726400.0910.390.00
29mngТайванжаргал БИЛГҮҮТЭЙХолбогч211995429370.0210.210.00
30mngЖаргал БАТЖАРГАЛХаагч282975106737-0.5870.340.00
31mngЦэрэндорж АНХБАЯРДовтлогч20136482835-0.0630.620.08
32mngБуянзаяа УУГАНЦЭРЭНДовтлогч261864103232-0.2030.560.00
33mngМөнхбаатар ТЭМҮҮЖИНДовтлогч20188243531-0.1220.220.00
34mngЭрдэнэбаяр ЭНХ-АМГАЛАНДовтлогч231196218300.1040.180.00
35mngОтгонцэцэг СУМЪЯАБАЗАРХаагч22174173027-0.2930.410.00
36mngГанхуяг ТӨРМАНДАХДавуулагч25364155027-1.0490.140.75
37mngБилэгтсайхан ГЭРЭЛТЦОЛМОНХолбогч23133351927-0.0610.380.08
38mngТөгс ДОРЖНАМЖААДовтлогч25136173826-0.3280.540.08
39mngМөнх-Очир МӨНХТӨГӨЛДӨРХаагч211529122525-0.4140.800.00
40mngГанболд ГАН-ОЧИРХаагч28154292525-0.2380.600.00
41mngАлтанцэцэг БАЗАРГҮРДовтлогч27258323125-0.0960.080.00
42mngМөнхбаяр УРАНБАЯРХолбогч18304074224-0.8000.230.80
43mngБатманлай БАТСҮРЭНХаагч26144042621-0.2500.290.00
44mngМөнхсайхан МЯГМАРСҮРЭНДовтлогч31135541921-0.0360.310.00
45jpnЖораку ТАДАХИРОХаагч25103731520-0.0270.300.00
46mngБатсайхан ТЭМҮҮЖИНХаагч20212451919-0.3330.240.00
47mngБаярсайхан БАТТУЛГАХаагч30143771817-0.2160.500.00
48mngНаранцогт МӨНХЦОГТДовтлогч28135701917-0.0350.000.00
49mngПүрэвням МОЛОР-ЭРДЭНЭДовтлогч211037011160.1080.000.00
50mngБатзориг ГАН-ЭРДЭНЭДовтлогч26145102214-0.1570.000.00
51mngМөнхдалай МАШБАТДовтлогч21152029110.0000.130.00
52mngОтгонбаяр ЗОЛБООХолбогч24152501211-0.1600.001.00
53mngБатжаргал АМАРТҮВШИНДовтлогч26182125110.1430.110.00
54mngМөнхбат МӨНХ-ОРГИЛХолбогч42231553211-1.8000.220.26
55mngАдууч МӨНХ-ЭРДЭНЭХолбогч29282501910-0.4800.000.36
56mngБаярсүрэн ТАМИРДовтлогч2115243810-0.0420.200.07
57mngМижиддорж ГАНБИЛЭГДовтлогч2627212109-0.1900.070.00
58mngЭнэбат МӨНХСАЙХАНХаагч3510323169-0.3440.300.00
59jpnАракида КОЙЧИХаагч2314201179-0.5000.070.00
60mngРенчин ХАНГАЙХолбогч3810123138-0.9170.300.40
61mngБат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч1923112188-1.5450.090.13
62mngБатдэлгэр БИЛГҮҮНХаагч265141680.0710.200.00
63mngБаттулга МӨНХТУЛГАХаагч22910268-0.2000.220.00
64mngЗолбаяр ГАН-ЭРДЭНЭДовтлогч201515076-0.0670.000.00
65mngБэгзсүрэн СУМЪЯАБАЗАРДавуулагч211421266-0.0480.140.00
66mngБаярхүү НАРАНБАЯРХолбогч3114231156-0.4780.070.07
67mngГанхуяг УУГАНБАЯРХолбогч29917196-0.3530.110.22
68mngНармандах БИЛГҮҮНХаагч2024245-0.5001.000.00
69mngАриунсан БАГАБАНДИХаагч26517065-0.0590.000.00
70mngБ.ГанхөлөгБүрэнжаргал ГАНХӨЛӨГДовтлогч20910254-0.3000.220.00
71mngМөнхболд ГЭНДЭНДАРАМДовтлогч205170113-0.4710.000.00
72mngЧулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч351150130.0000.000.18
73mngБ. ТӨГӨЛДӨРХолбогч2074033-0.2500.000.00
74mngМ.МөнхсайханМөнхбаяр МӨНХСАЙХАНХолбогч3329140173-1.1430.000.59
75mngМөнхбат МӨНХСАЙХАНХолбогч2315101113-1.0000.070.33
76mngБатнасан БАТХҮҮГолын хаагч201670220.0000.000.00
77cubЭдуардо Сэргио ЭРНАНДЕЗДовтлогч2234132-0.5000.330.00
78mngТүвшинбаяр БУЯН-ЭРДЭНЭХамгаалагч20161031-3.0000.000.00
79mngЭрдэнэбаатар БОЛОР-ЭРДЭНЭХолбогч341241101-2.5000.080.00
80mngЭрдэнэ-Очир ЭНХМӨНХХаагч35110110.0000.000.00
81mngЗолбаяр БАЯРТЧөлөөт хамгаалагч30307041-0.4290.000.07
82mngЦогбаяр СОДБАЯРХаагч2021111-1.0000.500.00
83mngЦэцэгмаа БАТСАЙХАНХаагч3102031-1.0000.000.00
84mngМөнгөнсүрэн ЧИНДОРЖДовтлогч19173021-0.3330.000.00
85jpnШутей МАСУЯАЧөлөөт хамгаалагч30369050-0.5560.000.03
86mngТамираа ХАНГАЛДовтлогч21000000.0000.000.00
87mngЭрдэнэчимэг ОЧИР-Довтлогч25000000.0000.000.00
88mngЭнхболд ӨСӨХБАЯРЧөлөөт хамгаалагч20500100.0000.000.00
89mngЦ.СумъябазарЦэдэв СУМЪЯАБАЗАРЧөлөөт хамгаалагч23364070-1.7500.000.00
90mngХишигжаргал ДАВААСҮРЭНДовтлогч29800000.0000.000.13
91mngЗолбоот БУЯНЖАРГАЛЧөлөөт хамгаалагч2922110110-1.0000.000.09
92mngБатсүх БАТ-ЭРДЭНЭДовтлогч23000000.0000.000.00
93mngЛуу ХҮСЭЛТЧөлөөт хамгаалагч29143060-2.0000.000.00
94mngДанзан НЯМДАГВАЧөлөөт хамгаалагч23196030-0.5000.000.11
95mngБатбаяр САНЖМЯТАВЧөлөөт хамгаалагч18300000.0000.000.00
96mngИдэрбат БАТБАЯРЧөлөөт хамгаалагч24106060-1.0000.000.20
97mngХүрэлболд ТАМИРЧөлөөт хамгаалагч2841020-2.0000.000.00
98mngЭнхболд МОЛОР-ЭРДЭНЭХаагч20000000.0000.000.00
99mngНямдаваг ЗАГАЛДовтлогч23000000.0000.000.00
100mngНаранхүү ТАМИРЧөлөөт хамгаалагч221010000.0000.000.00
101mngСайнбаяр АНХ-ЭРДЭНЭЧөлөөт хамгаалагч19125020-0.4000.000.00
102mngОтгонбаяр МӨНХНАСАНХолбогч2321030-3.0000.000.00
103mngДашцэрэн ОТГОНСАНЧИРЧөлөөт хамгаалагч22203020-0.6670.000.05
104mngНямбаяр ДӨЛГӨӨНЧөлөөт хамгаалагч19100100.0000.000.00
105mngЭрдэнэ-Очир АЛТАН-ОЧИРДовтлогч261200100.0000.000.00
106mngДаваасүрэн ЭРХЭТБААТАРХаагч22000000.0000.000.00
107mngОтгонбаяр ЭНХБАЯРДовтлогч311120000.5000.000.00
108greПэтрос КАЛАСДовтлогч29000000.0000.000.00
109mngАлтанхуяг БОЛОРБААТАРДовтлогч25000000.0000.000.00
110ngaМозес НДАНА ГАНАХаагч22000000.0000.000.00
111mngЭрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭЧөлөөт хамгаалагч343270110-1.5710.000.06

МАТРИЦ

ТОЙРГУУДЫН ҮР ДҮН

ЭРЭГТЭЙ 3-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17702182.6257596631.14519.0
27521982.3756966411.08617.0
37611882.2507006501.07717.0
474313121.0836306520.96611.0
572511160.6886476880.9407.0
67259180.5006167110.8665.0
77168180.4446366650.9564.0
87168190.4216887020.9804.0

ЭРЭГТЭЙ 2-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17702163.5006425871.09419.0
275219111.7277045661.24416.0
375218111.6366546531.00215.0
474315101.5005955681.04813.0
572513170.7656776751.0038.0
67259170.5295926150.9635.0
77259180.5006036320.9545.0
87165190.2634306010.7153.0

ЭРЭГТЭЙ 1-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
176119111.7276976511.07115.0
275219111.7276866551.04715.0
375216111.4556276081.03114.0
473414141.0006096200.98211.0
573415160.9386946950.99910.0
673414170.8246536780.9638.0
773413170.7656526670.9788.0
87078210.3816366800.9353.0

ҮР ДҮН

Хуваарь

ОгнооТоглолтТалбай
ӨМНӨГОВЬ (2) - (3) МИНЖИТ БУЛГАН
МИНЖИТ БУЛГАН (2) - (2) ӨМНӨГОВЬ
ШИГШЭЭ ЦУРВАЛ
ХАСУ (0) - (3) БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР (2) - (0) ХАСУ
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) ӨМНӨГОВЬ
ХАСУ (0) - (1) БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (0) МИНЖИТ БУЛГАН
МИНЖИТ БУЛГАН (1) - (1) БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ (1) - (2) ХАСУ
ӨМНӨГОВЬ (1) - (1) ХАСУ
БАЯНХОНГОР (1) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР (0) - (1) МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ (1) - (0) ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ БВТ - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ХАСУ МЕГАСТАРС
НАТУР МЕД НОЁН - МИНЖИТ БУЛГАН
БАЯНХОНГОР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ХАСУ МЕГАСТАРС - ЭРЧИМ БВТ
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
НАТУР МЕД НОЁН - БАЯНХОНГОР
МИНЖИТ БУЛГАН - ХАСУ МЕГАСТАРС
БАЯНХОНГОР - МИНЖИТ БУЛГАН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - НАТУР МЕД НОЁН
ЭРЧИМ БВТ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХАСУ МЕГАСТАРС - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
ТЭНҮҮН ОГОО - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
НАТУР МЕД НОЁН - ЭРЧИМ БВТ
МИНЖИТ БУЛГАН - ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС
БАЯНХОНГОР - ХАСУ МЕГАСТАРС
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР
ЭРЧИМ БВТ - МИНЖИТ БУЛГАН
ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - НАТУР МЕД НОЁН
ХАСУ МЕГАСТАРС - ТЭНҮҮН ОГОО
НАТУР МЕД НОЁН - ТЭНҮҮН ОГОО
МИНЖИТ БУЛГАН - ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС
БАЯНХОНГОР - ЭРЧИМ БВТ
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ХАСУ МЕГАСТАРС