Натур Мед – Аврагч

Аврагч – Натур мед

Дархан – Өмнөговь

Натур мед – Аврагч

Өмнөговь – Дархан

Өмнөговь – Натур мед

Дархан – Аврагч

Дархан – Аврагч

Өмнөговь – Натур мед

ДАРХАН (1-1) ХИЛЧИН