ЭМЭГТЭЙ – Үндэсний дээд лиг

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭРЧИМ (3) - (2) УЛААНБААТАР

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ (3) - (2) ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР (2) - (2) ЭРЧИМ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО (2) - (2) ЭНАГУРЭ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭРЧИМ (2) – (1) УЛААНБААТАР

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ (1) – (2) ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР (1) - (1) ЭРЧИМ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО (1) - (1) ЭНАГУРЭ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭРЧИМ (1) - (0) УЛААНБААТАР

2 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ШИГШЭЭ ЦУВРАЛ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ (0) - (1) ТЭНҮҮН ОГОО

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАГАС ШИГШЭЭ

(7)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭРЧИМ (2) - (0) ЭНАГУРЭ

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАГАС ШИГШЭЭ

(5)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО (0) - (2) УЛААНБААТАР

(3)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР (1) - (0) ТЭНҮҮН ОГОО

(1)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭРЧИМ (1) - (0) ЭНАГУРЭ

(128)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(127)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(126)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР

(125)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(120)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(119)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН

(118)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(117)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(110)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

(109)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - УЛААНБААТАР

(112)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХОББИ ЭЙС

(111)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(104)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

(103)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(102)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХИЛЧИН

(101)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(96)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(95)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(94)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС

(93)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(88)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

(87)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(86)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН

(85)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС

(80)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХИЛЧИН

(79)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(78)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС

(77)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(72)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(71)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН

(70)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(69)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС

(68)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО

(67)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(66)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(65)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(64)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР

(63)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС

(62)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН

(61)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН

(60)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(59)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО

(58)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(57)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(56)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(55)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР

(54)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС

(53)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН

(52)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН

(51)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(50)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(49)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО

(48)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС

(47)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР

(46)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(45)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(44)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО

(43)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(42)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР

(41)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН

(40)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР

(39)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(38)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(37)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(36)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС

(35)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УУРХАЙЧИН

(34)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН

(33)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(32)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО

(31)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(30)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(29)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(28)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР

(27)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС

(26)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН

(25)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН

(24)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(23)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО

(22)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(21)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(20)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(19)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР

(18)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС

(17)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН

(16)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН

(15)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(14)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО

(13)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(12)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(11)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(10)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР

(9)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС

(8)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН

(7)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УЛААНБААТАР - ХИЛЧИН

(6)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

(5)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО

(4)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

(3)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

(2)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

(1)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ

УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР

ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭМЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

БайрБагТ1T2T3БайрO1O2O3Оноо
1212520221648.0
2133721181545.0
35241112191435.5
44451313141029.5
5356141614725.0
6861157121824.5
76782111319.5
8787227339.0

ТОГЛОГЧИД

ДЭЭД ЛИГ – Women – Бүх тоглогчид

ЭрэмбэТоглогчБагБайрлалНасЭэлжДовХаалтАлдааОнооД%Хлт/СДам/С
1mngГанбаатар САРУУЛГЭРЭЛДовтлогч203157081352060.0930.30.0
2mngПүрэвсүрэн ЭНХХҮСЛЭНХаагч213125646671730.2071.50.0
3cubАрлин ХЭЧАВАРРИА КОРРЕОСОДовтлогч242938019861650.1450.70.0
4mngПүрэвжав БУЯНЖАРГАЛДовтлогч313139611881590.0910.40.0
5mngЖигжидхорол БАЯНЖАРГАЛДовтлогч223139113651550.1660.40.0
6mngГан-Очир ХОНГОРЗУЛДовтлогч262941810941500.0930.30.0
7mngДаваажамц ЭРДЭНЭБУЛГАН (А)Довтлогч273338414861400.0940.40.0
8mngЧулуунхүү ОТГОНБИЛЭГХаагч03124226621220.1200.80.0
9thaПиняда ТОПОДовтлогч19112599601190.1620.80.0
10mngЭнхболд ХҮСЛЭНДовтлогч20314154881110.0190.10.1
11mngПүрэвжаргал ХАТАНЗАЯАДовтлогч18123202351060.2060.20.0
12rouАндрейвскаяа АРИА-ФЭЛИЦИАДовтлогч24162786581060.1150.40.0
13thaАмпа СОНСУРАТДовтлогч18112267471000.1770.60.2
14mngГантогтох ХАНДСҮРЭНХаагч2534176216890-0.0110.60.0
15mngБатжаргал ЦОЛМОНДовтлогч23322131955900.0420.60.0
16mngБаяраа ЭНХЗАЯАХаагч2829166216890-0.0540.70.0
17mngЭрдэнэбат СҮГЛЭГМААДовтлогч1731300871880.0200.30.0
18mngГанболд ЦЭЦЭГЖАРГАЛДовтлогч35292851752830.0420.60.0
19mngЯнжинлхам НОРЖУНМААХаагч2228148175578-0.0200.60.0
20mngДаяндорж ҮНЭНТУЯАДовтлогч3127252155730.0480.00.1
21mngГанболд ЭНХНАРАНДовтлогч2716210427690.1620.30.1
22mngЭрдэнэсүх АНУДАРЬДовтлогч2030161543670.0620.20.0
23mngБаярбаясгалан ХУЛАНДовтлогч2212198232640.1110.20.0
24jpnМияагава МИСАКИДовтлогч2516227322640.1590.20.1
25mngБолдбаатар АНУХаагч2329121163861-0.0740.60.0
26usaДэймара ЛЭСКЭЙХаагч01699144560-0.0300.90.0
27mngТөвшинжаргал НАНДИН-ЭРДЭНЭДовтлогч1810180337600.0890.30.0
28mngХурцбаатар ӨЭЛҮНХаагч2131118227152-0.3730.70.0
29mngДаяндорж АНУЖИНХолбогч213115165249-0.1130.21.1
30mngНасанбат УРАНГООДовтлогч2026132235460.0300.10.0
31mngТогтох УНДАРМААДовтлогч233110343443-0.0100.10.0
32usaСтэрлинг ВИЛЛИАМСОНДовтлогч241698331420.0510.20.0
33mngЭрхэмбаатар АНУДАРЬХаагч19168693241-0.0810.60.0
34mngАлтангэрэл НАРАНЧИМЭГХаагч331186112840-0.0121.00.1
35mngАмартүвшин БАТЖАРГАЛХолбогч323114255135-0.2180.20.2
36mngСансарболд ТЭМҮҮЛЭНХаагч201669723350.0580.40.0
37mngЭнхбат ХУЛАНДовтлогч1625125229340.0240.10.0
38mngОтгонцэцэг ХАЛИУНААХаагч271848163230-0.4580.90.0
39mngЭнхтайван ПҮРЭВЖАРГАЛХаагч291168520260.0000.50.0
40mngЛхагвадорж ХОСБАЯРХолбогч26298013924-0.3500.00.8
41mngХадбаатар ПҮРЭВЖАВХаагч18103982923-0.4620.80.0
42mngЭнхбаатар НОМИН-ЭРДЭНЭДовтлогч232746212190.0430.10.0
43mngИдэрмөнх ЭНХМААДовтлогч19438111180.0530.30.0
44mngБаатархүү НЯМХАНДХаагч18115351418-0.0380.50.0
45mngДоржпүрэв НАРАНЦАЦРАЛХолбогч31114532618-0.4000.30.4
46mngДаваацэрэн НАСАНБУЯНХаагч19123172417-0.5160.60.0
47mngБатцэрэн БАЯРХҮСЛЭНХаагч1963621616-0.1110.30.0
48mngНамшир МӨНХЗАЯАДовтлогч20947113160.0210.10.0
49mngКалибек ЕРКЕЖАНХаагч197105913-0.4000.70.0
50mngЛхагвадорж НАРАНТУЯАДовтлогч4974701211-0.0210.00.0
51mngАмгаланбазар УРАНЧИМЭГХолбогч38252411-0.2001.00.5
52mngБаттөр УУГАНЧИМЭГДовтлогч2782305100.1740.00.0
53mngМашбаяр ОЮУНДЭЛГЭРДовтлогч20924199-0.0420.10.0
54mngДаваадорж НАМУУНХолбогч2016210189-0.7140.00.6
55mngЭнхбат БОЛОРЧИМЭГДовтлогч2115440139-0.1590.00.0
56mngДовдон ТҮМЭНЦЭЦЭГДавуулагч2433412298-0.6830.10.2
57mngБатзориг САРАНГЭРЭЛХолбогч1911230168-0.5650.00.0
58mngНэргүй ЭНХХИШИГДовтлогч1816140268-1.8570.00.1
59mngУлаанхүү АНУЖИНДовтлогч2153711180.0540.20.0
60mngБаттогоо ХАЛИУНЗАЯАХаагч161140060.7500.00.0
61mngБямбабаатар АНУНГООДовтлогч19233085-2.6670.00.0
62mngЭнхтайван ЭРДЭНЭЗАЯАДовтлогч371419095-0.2110.00.0
63mngЭнхбаяр ЭНХЗУЛХаагч18551125-2.0000.20.0
64mngАлтангэрэл ПҮРЭВСҮРЭНХаагч3329224-0.1111.00.0
65mngЭрдэнэбаатар ДАВААХҮҮХолбогч18181154-5.0000.10.0
66mngЦэцэн-Очир ЦЭДЭВНАМБАРДавуулагч2219161174-0.9380.10.0
67mngОтгонбат ШИНЭНЭМЭХДовтлогч21318143-0.1110.30.3
68mngБаярбат НАРАНГАРАВХолбогч1711101123-1.1000.10.0
69mngОтгонсүрэн ЭРДЭНЭ-ЭНХЧөлөөт хамгаалагч2131190162-0.7370.00.0
70mngХүрэлчулуун ЭНХХҮСЛЭНХолбогч2165162-1.2000.20.2
71mngБаасандулам СУВДМААДовтлогч191230110.0000.00.0
72mngЗаяат САРНАЙХаагч19020010.5000.00.0
73mngПүрэвсүрэн ЭЛБЭГЗАЯАДовтлогч19101011-1.0000.00.0
74mngСумъяабэйс НАРАНУГАДовтлогч1983021-0.6670.00.0
75mngГанбат ХОНГОРЖИНДовтлогч18111010.0001.00.0
76mngЛхагвасүрэн БАЯНХАНГАЙЧөлөөт хамгаалагч273171131-1.8570.00.0
77mngГан-Оч БОЛОР-ЭРДЭНЭДовтлогч20390110.0000.00.0
78mngОюунбаатар САРАНГООХаагч1835031-0.6000.00.0
79mngМөнгөнцоож САНЧИРМААЧөлөөт хамгаалагч2629310101-0.2900.00.0
80mngХүрэлбаатар МӨНХЗУЛХолбогч38000000.0000.00.0
81mngБат-Эрдэнэ ЭНЭРЭЛДовтлогч1843020-0.6670.00.0
82mngЭнхтөр УНДРАЛХолбогч22000000.0000.00.0
83mngБатмөнх МӨНХСОЁЛЧөлөөт хамгаалагч1768020-0.2500.00.0
84mngАмар УЯНГАХолбогч2086060-1.0000.00.0
85mngГанбаатар АЛТАНЗУЛДовтлогч24000000.0000.00.0
86mngЭнхсайхан ЭМИНАХаагч19000000.0000.00.0
87mngМөнхбаяр УРАНГООДовтлогч19000000.0000.00.0
88mngБатсуурь ОДОНЧИМЭГДовтлогч28131030-3.0000.00.0
89mngЛегионер 3Довтлогч0000000.0000.00.0
90mngДашсамбуу АЛТАНСУВДДовтлогч34000000.0000.00.0
91mngУдвал МӨНХЗУЛХолбогч2142010-0.5000.00.0
92mngДашдаваа СОСОРБУРАМЧөлөөт хамгаалагч2816140110-0.7860.00.1
93mngСүмбэр ХҮСЛЭНЧөлөөт хамгаалагч17000000.0000.00.0
94mngЦолмонцог НОМИН-ЭРДЭНЭДовтлогч20650000.0000.00.0
95mngБүрэнбаатар УРАНЦЭЦЭГЧөлөөт хамгаалагч22310000.0000.00.0
96mngУргамалцэцэг ХҮСЛЭНХаагч18000000.0000.00.0
97mngЭнхбат БАТЦЭЦЭГХолбогч18000000.0000.00.0
98mngНямдаваа АНУЖИНДовтлогч16000000.0000.00.0
99mngЛегионер 10000000.0000.00.0
100mngЦэвээнпүрэв ЭНХЖИНДовтлогч19000000.0000.00.0
101mngХишиг-Өндөр БОЛОРМААЧөлөөт хамгаалагч2874010-0.2500.00.0
102mngСундуйдаваа АРИУНЖАРГАЛЧөлөөт хамгаалагч19000000.0000.00.0
103mngМандах НАНДИН-ЭРДЭНЭЧөлөөт хамгаалагч341140140-3.5000.00.0
104mngНаранбаатар БААСАНЖАВЧөлөөт хамгаалагч2131230180-0.7830.00.0
105mngЗэлэм СУВДАНСОНДОРЧөлөөт хамгаалагч18000000.0000.00.0
106mngОргилсайхан МӨНХЗУЛХаагч21000000.0000.00.0
107mngМөнхжаргал ЭНХЖИНДовтлогч18000000.0000.00.0
108mngНямдорж ЭРДЭНЭБАЯСГАЛАНТХаагч18000000.0000.00.0
109mngБатзориг ЭНХЗУЛЧөлөөт хамгаалагч2341010-1.0000.00.0
110mngЛегионер 20000000.0000.00.0
111mngНям-Очир ГЭРЭЛЧИМЭГЧөлөөт хамгаалагч191621080-0.3810.00.0
112mngБатжаргал НЯМДУЛАМЧөлөөт хамгаалагч18303060-2.0000.00.0
113mngЦогзолдорж НАНДИН-ЭРДЭНЭЧөлөөт хамгаалагч20100000.0000.00.0
114cubСанчиес ВИНЭНТ ЯНИЛЭЙДИСДовтлогч24100000.0000.00.0
115mngЦолмонбаатар БААСАНДУЛАМХаагч15000000.0000.00.0
116mngНасанжаргал ЭНХРЭЛМААХолбогч1951030-3.0000.00.0
117mngБаярчулуун НАСАНЖАРГАЛДовтлогч191600000.0000.00.0
118mngБатсайхан БАЯРЧИМЭГЧөлөөт хамгаалагч21000000.0000.00.0
119mngБаттөр НИНЖБОЛОРДовтлогч23000000.0000.00.0
120mngГэрэлтуяа НОМУУНЗУЛЧөлөөт хамгаалагч1941010-1.0000.00.0
121mngЭрхэмбаяр УУГАНЗУЛДовтлогч18000000.0000.00.0
122thaСурасавадээ БҮҮНЮҮЭНДовтлогч31000000.0000.00.0
123mngБаярсайхан АРИУН-ЭРДЭНЭДовтлогч18100000.0000.00.0

МАТРИЦ

ТОЙРГУУДЫН ҮР ДҮН

ЭМЭГТЭЙ 3-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17612072.8577046071.16012.0
27521772.4295965191.14810.5
376118111.6366866431.06710.5
475217121.4176696391.0479.5
573415151.0006817110.9586.5
672512180.6676376750.9444.5
77166200.3005446340.8582.0
87076210.2865676560.8640.5

ЭМЭГТЭЙ 2-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
18712345.7506515301.22814.5
28712192.3336886061.13513.0
386218121.5007106221.14112.0
485319141.3577217280.9909.5
584418131.3856916431.0759.0
684416161.0007076851.0328.0
78177220.3185936890.8612.0
88176210.2865536440.8592.0
98175220.2274816480.7422.0

ЭМЭГТЭЙ 1-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
18712273.1436875761.19314.0
28712182.6256675611.18913.5
386218111.6366496421.01111.0
484418141.2867076781.0438.5
584417171.0007337111.0318.0
683516161.0006896930.9947.0
783511190.5796366870.9265.0
882610200.5006427010.9164.5
98083240.1254966570.7550.5

ҮР ДҮН

Хуваарь

ОгнооТоглолтТалбай
ЭРЧИМ (3) - (2) УЛААНБААТАР
ЭНАГУРЭ (3) - (2) ТЭНҮҮН ОГОО
УЛААНБААТАР (2) - (2) ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО (2) - (2) ЭНАГУРЭ
ЭРЧИМ (2) – (1) УЛААНБААТАР
ЭНАГУРЭ (1) – (2) ТЭНҮҮН ОГОО
УЛААНБААТАР (1) - (1) ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО (1) - (1) ЭНАГУРЭ
ЭРЧИМ (1) - (0) УЛААНБААТАР
ШИГШЭЭ ЦУВРАЛ
ЭНАГУРЭ (0) - (1) ТЭНҮҮН ОГОО
ХАГАС ШИГШЭЭ
ЭРЧИМ (2) - (0) ЭНАГУРЭ
ХАГАС ШИГШЭЭ
ТЭНҮҮН ОГОО (0) - (2) УЛААНБААТАР
УЛААНБААТАР (1) - (0) ТЭНҮҮН ОГОО
ЭРЧИМ (1) - (0) ЭНАГУРЭ
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
УЛААНБААТАР - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - УЛААНБААТАР
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХОББИ ЭЙС
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ХИЛЧИН
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХИЛЧИН
УЛААНБААТАР - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН
УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН
ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХИЛЧИН - УЛААНБААТАР
ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН
УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УЛААНБААТАР - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УУРХАЙЧИН
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УУРХАЙЧИН - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УУРХАЙЧИН
ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО
ХОББИ ЭЙС - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
УЛААНБААТАР - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - УЛААНБААТАР
ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УУРХАЙЧИН
УУРХАЙЧИН - ХИЛЧИН
ХОББИ ЭЙС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
ХОББИ ЭЙС - УУРХАЙЧИН
УЛААНБААТАР - ХИЛЧИН
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
УУРХАЙЧИН - УЛААНБААТАР